Pripoistenie - doživotný dôchodok v prípade trvalej invalidity

Pripoistenie trvalej invalidity Alpenverein Unfall-Lebensrente (Doživotnýdôchodok v prípade úrazu) je Produkt spoločnosti Generali Versicherung AG. Toto pripoistenie zahrňuje celoživotné mesačné vyplácanie dôchodku vo výške od 500,- až do výšky 1500,- EUR  po úraze vo voľnom čase, v prípade celkovej invalidity od 50%. Generali je partnerom Rakúskej alpskej asociácie a v prípade úrazu Vám ponúka finančnú bezpečnosť. Náš partner vyvinul ponuku, ktorá vám prináša optimálny pomer cena/výkon. Obzvlášť výhodné pripoistenie dostanete výlučne ako člen Alpenverein.

Stojí vám vaša bezpečnosť a bezpečnosť vašej rodiny za jednorazovýpoplatok 9,- EUR až 33,- EUR? Ak áno, ešte dnes si zaistite doživotný dôchodok v Alpenverein Unfall-Lebensrente. Poistná ochrana začína platiť deň po úhrade, najskôr však 1.1.2023, a končí 31.12.2023.

Pripoistenie trvalej invalidity je možné objednať len cez partnerské stránky rakúskeho Alpenvereinu > a uhradiť len platobnou kartou.

V prípade úrazu pri voľnočasových aktivitách bude poistenec

  • každý mesiac dostávať 450,- EUR (od 50 % celkovej telesnej invalidity)
  • do konca svojho života
  • V prípade úmrtia poistenca sa mesačný dôchodok neprestane vyplácať, ale až do celkovej doby 20 rokov sa bude vyplácať dedičovi/m.
  • poistné krytie začína v deň po zaplatení od polnoci, najskôr však od 1. januára 2023 a končí 31. decembra 2023 platí po celom svete.

Poplatky a výhody pre jednotlivcov
Jednorázový prémiový poplatok za rok a mesačný dôchodok na osobu.

Ročný poplatok 10,- EUR mesačný dôchodok: 500,- EUR
Ročný poplatok 20,- EUR mesačný dôchodok: 1.000,- EUR
Ročný poplatok 30,- EUR mesačný dôchodok: 1.500,- EUR

Poplatky a výhody pre rodiny
Jednorazový prémiový poplatok za rok na rodinu, mesačný dôchodok na osobu

Ročný poplatok 35,- EUR mesačný dôchodok: 500,- EUR
Ročný poplatok 70,- EUR mesačný dôchodok: 1.000,- EUR
Ročný poplatok 105,- EUR mesačný dôchodok: 1.500,- EUR

Kto môže využiť ponuku na doplnkové poistenie?

Poistenie môže uzavrieť každý člen Österreichischer Alpenverein až do dovŕšeného 74. roku života. Podmienkou je členstvo v Österreichischer Alpenverein a už zaplatený členský príspevok za aktuálny rok. Tieto podmienky sa považujú za splnené aj bez zaplatenia členského príspevku, ak ide o členov oslobodených od príspevku (deti v rodinách), ktorí sú registrovaní ako člen Alpenverein a teda majú aj vlastné členské číslo. Nie je možné zabezpečiť osoby, ktoré sú trvale a úplne neschopné pracovať alebo sú postihnuté ťažkými nervovými poruchami, ako aj osoby s duševnými chorobami.

V rámci rodinného poistenia je spolupoistený/á aj manžel(ka) alebo životný/á partner(ka), ako aj všetky deti žijúce v spoločnej domácnosti (vlastné, adoptované alebo zverené) až do dovŕšeného 15. roku života – za predpokladu, že sú registrovaní v Österreichischer Alpenverein. Tieto osoby netreba na platobnej poukážke samostatne uvádzať. Pri poistencoch do 15. roku života je namiesto mesačného dôchodku vyplácaná jednorazová kapitálová platba vo výške 89 000,- EUR.

Seniori - Pripoistenie nie je možné uzavrieť po dosiahnutí veku 74 rokov. Ak však dôjde po zaplatení a poistení v čase keď je člen prekročí 74. rok života, Generali Versicherung AG postupuje takto: namiesto mesačnej výplaty dôchodku bude vyplatená paušálna platba. V závislosti na výške poistného je paušálna platba vyplácaná v prípade od 50% celkového telesného postihnutia nasledovne:

Prémiový poplatok vo výške 10,- EUR jednorazové odškodné 8.900,- EUR
Prémiový poplatok vo výške 20,- EUR jednorazové odškodné 17.800,- EUR
Prémiový poplatok vo výške 30,- EUR jednorazové odškodné 26.700,- EUR

Čo poistenie nepokrýva?

Z poistnej ochrany sú vyňaté napr. úrazy, ku ktorým došlo pri športových súťažiach motorových vozidiel, pri používaní leteckých zariadení a letúňov a pri zoskokoch s padákom. Poistenie však pokrýva používanie motorových lietadiel, ktoré sú povolené na prepravu osôb. Podrobné informácie o úrazoch vyňatých z poistného krytia sú uvedené vo Všeobecných podmienkach úrazového poistenia (AUVB1997 v znení z 03/2015, najmä pod. UVGU0511, UVKU1571). Tie nájdete na tomto linku.

Nehoda? Čo robiť?

Potvrdenie o zaplatení platby si starostlivo uchovajte na bezpečnom mieste. Musia byť predložené v prípade škodovej udalosti. Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Obchodné podmienky

Zmluva o uzavretí pripoistenia Alpenverein Unfall-Lebensrente  predstavuje rakúsku zmluvu, na ktorú sa v každom prípade vzťahuje rakúske právo okrem rakúskych medzinárodných referenčných noriem. Österreichischer Alpenverein, „ÖAV“, Horský klub s.r.o. ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH neručia za správnosť a obsah inej ako nemeckej verzie informácií uvedených na webovej stránke alebo v informačnom prospekte. V prípade výkladu je pre Österreichischer Alpenverein záväzná len originálna, nemecká verzia. Österreichischer Alpenverein a Horský klub s.r.o. ponúka preklady len ako službu pre svojich členov, nie sú však právne záväzné. Na všetky zmluvy uzavreté s Österreichischer Alpenverein sa vzťahuje rakúske právo bez medzinárodných rakúskych referenčných noriem. Všeobecné podmienky nájdete na tomto linku.

Opýtajte sa nás

V prípade, že potrebujete poradiť alebo spresniť informácie ohľadom poistenia, naváhajte nám napísať. Alebo zavolať na 0948 500 458.

TOP