Skialpinizmus v TANAP – čo to znamená pre členov Alpenverein?

Prinášame stručný prehľad dôležitých zmien v novom návštevnom poriadku TANAP (z 20. Novembra 2023) z pohľadu členstva v Alpenverein. Na základe priamej komunikácie s TANAP máme potvrdené, že TANAP vo svojom novom návštevnom poriadku pojmom „člen národného horolezeckého zväzu“ uznáva členstvo v Alpenverein. Uvádzame to takto explicitne, pretože sa na nás už obrátili viacerí členovia s dezinformáciami, ktoré sme museli opakovane vysvetlovať a vyvracať.

Skialpinizmus (§7): Člen Alpenverein sa považuje za člena národného horolezeckého zväzu a je oprávnený vykonávať skialpinizmus / skimo podľa §7 ods.2 c) návštevného poriadku TANAP.

Horolezectvo (§6): Člen Alpenverein sa považuje za člena národného horolezeckého zväzu a je oprávnený vykonávať horolezectvo pre nižšiu aj vyššiu obtiažnosť podľa §6 ods. g) návštevného poriadku TANAP. Pre horolezectvo nižšej obtiažnosti sa navyše horolezec musí podľa §6 ods. g) preukázať aj platným potvrdením o absolvovaní základného výcviku od oprávnenej osoby. To znamená, že horolezec musí navyše absolvovať základný horolezecký výcvik pod vedením licencovaného inštruktora horolezectva. Ide o absolvovanie tzv. horoškoly. Absolvovanie takéhoto výcviku má byť osvedčené vydaním potvrdenia o absolvovaní základného horolezeckého výcviku inštruktorom horolezectva.

Z pohľadu Skialpinizmu rieši TANAP Skialpinizmus a Ski touring ako dve rôzne aktivity:

1. Skialpinizmus / Ski mountaineering (skr. skimo) podľa §7Člen Alpenverein sa považuje za člena horolezeckého zväzu a je oprávnený vykonávať Skialpinizmus / Ski mountaineering pri dodržaní všetkých podmienok podľa §7 návštevného poriadku TANAP.

2. Ski touring podľa §9 – je výrazne ľahšia forma Skialpinizmu a v návštevnom poriadku spadá do aktivity Zimá turistika. TANAP vykonávanie Ski touringu neobmedzuje členstvom v horolezeckom zväze a môže sa vykonávať pri dodržaní ostatných podmienok podľa §9 návštevného poriadku TANAP.

Čo je to Skialpinizmus?

Skialpinizmus / angl. Ski mountaineering (skr. skimo) je výrazne náročnejšia forma Ski touringu. Skialpinizmus nie je masovejšie vykonávaný Ski touring. Skialpinista sa na rozdiel od Ski touristu pohybuje v exponovanom horolezeckom teréne, v strmých svahoch a žľaboch (častokrát stŕmšich ako 45° st.) pri ktorej je oveľa vyššie riziko pádov a následných zranení a zásahu vrtuľníka. Na vykonávanie Skialpinizmu / skimo okrem iného potrebujeme:

 • dobrú kondíciu a pokročilé horolezecké schopnosti
 • znalosť techniky lezenia po vlastnom istení, či už na skalách, ľade a v exponovanom teréne
 • narábanie s horolezeckým výstrojom ako sú napr. mačky a cepín, postroj, popruhy, karabíny, atď.
Foto: Martin Bernard

Ako rieši TANAP Skialpinizmus  / Skimo?

Podľa §7 sa jedná o pohyb osoby vo vysokohorskom prostredí aj mimo turistického chodníka a náučného chodníka pri dodržaní všetkých podmienok podľa §7 návštevného poriadku TANAP.

Z pohľadu správy TANAP sa skimo / skialpinista dostáva do oblastí, ktoré výrazne viac zasahujú do odľahlých chránených biotopov ako Ski tourista a pri Skialpinizme je väčšie riziko úrazu a následného zásahu HZS (hlučný let/pátranie vrtulníkom), preto je táto aktivita v návštevnom poriadku riešená prísnejšie (registrácia túry na webovom sídle TANAP zo štatistických dôvodov, v prípade kontroly v teréne preukazovanie sa výzbrojom/ výstrojom, preukazovanie identity a členstva v horolezeckom zväze).

Člen Alpenverein sa považuje za člena horolezeckého zväzu a je oprávnený vykonávať skialpinizmus / skimo podľa §7 ods.2 c) návštevného poriadku TANAP.

Povolené lokality:

Dodržiavanie podmienok:

 • (pri náhodnej kontrole) povinnosť preukázať sa preukazom totožnosti a preukazom horolezeckého zväzu (Alpenverein preukaz platný na aktuálne obdobie)
 • registrovať túru podľa pokynov uverejnených na webe tanap.sk
 • dodržiavať výnimky na miesta uvedené v prílohe č. 9.
 • dodržiavať nástupu do skialpinistického terénu obtiažnosti S4 a viac Traynardovej stupnice (žľaby a svahy sklonu 40° a viac) len v období od 15. 12 do 15. 4

Skialpinizmus / Skimo TANAP - Vysoké a Západné Tatry
Obrázok: Miesta vyhradené pre horolezectvo podľa § 6 ods. 1 vyznačených na mape uvedenej v prílohe č. 10

Čo je to Ski touring?

Z pohľadu návštevného poriadku TANAP spadá do Zimnej turistiky aktivita Ski touring, príp. Splitboarding. Jedná sa pohyb v horskom prostredí pomocou lyží alebo splitboardu. Od bežného lyžovania alebo snowboardingu sa odlišuje tým, že samotný zjazd z kopca je doplnený o jeho vyšlapanie. Skitouring je masovejšia a výrazne ľahšia aktivita ako skialpinizmus. Na rozdiel od Skialpinizmu sa Ski touring vykonáva v dostupnejšom teréne a nie je pri ňom potrebná horolezecká výstroj a horolezecké schopnosti. Je však potrebná znalosť lokálnych podmienok a lavínovej problematiky, pretože Ski touring sa často vykonáva v oblastiach, kde je riziko pádu alebo uvoľnenia lavín. Do Ski touringu tiež môžme zahrnúť aktivity ako freeriding, backcountry, expedičné zimné prechody a pod.

Ako rieši TANAP Ski touring?

Podľa §9 sa jedná o pohyb osoby na turistických chodníkoch s dostatočnou pokrývkou prírodného a snehu a v areáloch a koridoroch zimnej turistiky pri dodržaní všetkých podmienok podľa §7 návštevného poriadku TANAP.

Ski touring sa nepovažuje za skialpinizmus ale za Zimnú turistiku a TANAP ju neobmedzuje členstvom v horolezeckom zväze a nie je potrebná ani registrácia túry na webe TANAPu.

Povolené lokality:

 • turistické chodníky, na ktoré sa nevzťahuje sezónna uzávera,
 • areály ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 11 a vyznačené sú na mapách uvedených v prílohe č. 12.

Lokality pre Skialpinizmus a Ski touring Vysoké Tatry:

Lokality pre Skialpinizmus a Ski touring Západné Tatry:

Ski tourista musí mať so sebou skialpinistickú výzbroj (mačky, cepín) a výstroj len za účelom výstupu na tieto lokality:

Ski tourista nemusí:

 • nemusí byť členom v horolezeckom zväze
 • nemusí registrovať svoju túru na webe TANAP

Celé znenie častí návštevného poriadku TANAP týkajúce sa Skialpinizmu (§ 7) a Ski touringu (§ 9)

§ 7
Vyhradené miesta pre skialpinizmus na území národného parku
a podmienky jeho vykonávania

 1. Skialpinizmus možno na území národného parku vykonávať na miestach vyhradených pre horolezectvo podľa § 6 ods. 1 a miestach vyhradených pre zimnú turistiku podľa § 9 ods. 1.
 2. Skialpinizmus možno na vyhradených miestach podľa odseku 1 vykonávať len za týchto podmienok:
  a) skialpinisti môžu vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistického chodníka a náučného chodníka, a to len za účelom nástupu na skialpinistickú túru, pričom pre prístup k vysokohorskému terénu vhodnému na skialpinizmus použijú najkratšiu trasu od najbližšieho turistického chodníka alebo náučného chodníka a trasu čo najšetrnejšiu z hľadiska ochrany prírody,
  b) skialpinizmus môžu vykonávať len skialpinisti, ktorí sa vopred zaregistrujú online podľa pokynov na webovom sídle Správy Tatranského národného parku (www.tanap.sk), majú skialpinistickú výzbroj a výstroj a znalosti skialpinistického terénu a naplánovanej túry,
  c) skialpinisti sú povinní preukázať sa platným preukazom totožnosti a platným preukazom svojho národného horolezeckého zväzu,
  d) skialpinizmus možno na vyhradených miestach vykonávať len v období od 15. decembra do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka a za účelom nástupu do skialpinistického terénu (obtiažnosť S4 a viac Traynardovej stupnice), pohybu v ňom a zostupu z neho v čase od 5:00 do 19:00 hod.,
  e) na miesta vyhradené pre skialpinizmus nemôže vstupovať skialpinista v sprievode zvieraťa.

§ 9
Vyhradené miesta pre zimnú turistiku na území národného parku
a podmienky jej vykonávania

 1. Zimnú turistiku na území národného parku možno vykonávať
  a) na turistických chodníkoch s dostatočnou pokrývkou prírodného snehu, na ktoré sa nevzťahuje sezónna uzávera,
  b) v areáloch a koridoroch zimnej turistiky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 11 a vyznačené sú na mapách uvedených v prílohe č. 12, obrázky 12a až 12g.
 2. Zimnú turistiku možno na vyhradených miestach podľa odseku 1 vykonávať len za týchto podmienok:
  a) do areálov a koridorov zimnej turistiky možno vstupovať len z východiskových bodov určených pre každý areál a koridor zimnej turistiky osobitne,
  b) zimnú turistiku v areáloch a koridoroch zimnej turistiky možno vykonávať len v dennej dobe od 15. decembra kalendárneho roka do 15. apríla nasledujúceho roka,
  c) do areálu zimnej turistiky Studené doliny – Dolina Zeleného plesa – Skalnaté pleso za účelom realizácie výstupu do Baranieho sedla, Priečneho sedla, Filmárskeho žľabu a Kartárikovho žľabu možno vstupovať len so skialpinistickou výzbrojou a výstrojom alebo horolezeckou výzbrojou a výstrojom,
  d) na miesta vyhradené pre zimnú turistiku nemôže vstupovať návštevník v sprievode zvieraťa.

Referenčné prílohy a odkazy k návštevnému poriadku TANAP

§ 6 ods. 1 – Vyhradené miesta pre horolezectvo na území národného parku a podmienky jeho vykonávania: Horolezectvo možno vykonávať na celom území národného parku okrem lokalít, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 9; miesta vyhradené pre horolezectvo na území národného parku sú vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 10.

Príloha č. 9 – Zoznam lokalít, na ktorých je zakázané vykonávanie horolezectva a skialpinizmu
na území národného parku:

 1. Masív Širokej (Javorinská Široká) až po predné Javorové sedlo;
 2. Rovienky;
 3. Svišťová dolina okrem Zamrznutého kotla;
 4. Žabia Bielovodská dolina vrátane priľahlých svahov v Bielovodskej doline od Mlynára po Limbové vežičky;
 5. Kolová dolina so všetkými priľahlými kotlami a stenami, Jahňací kotol, Dolina Bielych plies;
 6. Čierna Javorová dolina – severozápadná časť ohraničená Čiernym Javorovým potokom po Ľadové sedlo a Barania dolinka;
 7. Belianske Tatry okrem kameňolomu pri Tatranskej Kotline;
 8. Huncovská kotlinka – územie nad červeno značeným turistickým chodníkom medzi Huncovským štítom a Veľkou Svišťovkou; výnimku predstavuje prechod po hrebeni po neznačenom chodníku medzi Veľkou Svišťovkou a Kežmarským štítom a prechod po hrebeni neznačeným chodníkom medzi Huncovským sedlom a Kežmarským štítom;
 9. Slavkovská dolinka ohraničená Slavkovským štítom, Východnou Slavkovskou vežou, Bradavicou, Dvojitou vežou a Velickou kopu po Medvedie sedlo; výnimku predstavuje prechod po hrebeni (hranici) tejto zakázanej lokality;
 10. Štôlska dolina ohraničená hrebeňom Klin – Tupá – Lúčne sedlo – Končistá a z juhu turistickým chodníkom (magistrála – červená značka č. 0930); výnimku predstavuje prechod po hrebeni po neznačenom chodníku na trase Sedlo pod Ostrvou – Tupá – Lúčne sedlo – Končistá a späť k turistickému chodníku (magistrála – červená značka č. 0930);
 11. Oblasť Kriváňa so všetkými priľahlými hrebeňmi a dolinami (Nefcerka, Kotliny, Škaredý žľab, Za Handel, Dolina Suchá voda, Rameno Kriváňa), zo severovýchodu tvorí hranicu hrebeň Hrubá kopa – Hrubý vrch a východnú hranicu Kozí chrbát od Sedielkového priechodu cez Ostrú vežu, Liptovskú vežu, popod kótu Ostrá smerom na Furkotský štít; výnimku predstavuje prechod po hrebeni (hranici) tejto zakázanej lokality;
 12. Západné Tatry okrem areálu Vápenka v k. ú. Zuberec.

Príloha č. 10 – Mapa vyhradených miest pre horolezectvo a skialpinizmus na území národného parku:

Príloha č. 11 – Zoznam vyhradených miest – areálov a koridorov pre zimnú turistiku na území národného parku:

 1. Areál zimnej turistiky Studené doliny – Dolina Zeleného plesa – Skalnaté pleso, ktorý tvoria:
  a) plocha č. 1 vymedzená geografickými bodmi – Dlhé pleso (Zbojnícka chata) vo Veľkej Studenej doline – Východná Slavkovská veža – Bradavica – Východná Vysoká – sedlo Prielom – Divá veža – Svišťový štít – Malý Závrat – Ostrý štít – Široká veža – Priečne sedlo – Strelecká veža – Strelecké polia – Brána – Dlhé pleso; východiskovým miestom pre nástup je Starolesnianska poľana,
  plocha č. 2 vymedzená geografickými bodmi – Téryho chata – Ľadový hrebeň – Malý Ľadový štít – Ľadový štít – Snehový štít – Baranie rohy – Baranie sedlo – Téryho chata, pričom plochy č. 1 a 2 sú navzájom prepojené obojsmerným líniovým koridorom Priečne sedlo – Pod Sedielkom – Téryho chata a plocha č. 2 je so Zeleným plesom prepojená obojsmerným líniovým koridorom Baranie sedlo – dno Veľkej Zmrzlej doliny – Dolina Zeleného plesa (Chata pri Zelenom plese); východiskovými miestami pre nástup sú Starolesnianska poľana a Chata pri Zelenom plese,
  b) koridor zimnej turistiky Filmársky žľab – Kartárikov žľab: obojsmerný koridor so šírkou 15 až 250 m, vymedzený geografickými bodmi – Teryho kuloár – Filmársky žľab – Lomnické sedlo – Kartárikov žľab – zjazdová trať z Lomnického sedla tak, že východiskovými miestami pre nástup sú Starolesnianska poľana a Skalnaté pleso,
 2. koridor zimnej turistiky Mlynická dolina, ktorý tvoria:
  a) časť koridoru Predné Solisko: obojsmerný koridor so šírkou 30 až 300 m, vymedzený geografickými bodmi – Štrbské Pleso – Vodopád Skok – Soliskové sedlo – Predné Solisko – Chata pod Soliskom tak, že východiskovým miestom pre nástup je Štrbské Pleso a Chata pod Soliskom,
  b) časť koridoru Patria: obojsmerný koridor so šírkou 30 až 400 m, vymedzený geografickými bodmi Trigan – Patria – Vodopád Skok – Štrbské Pleso tak, že východiskovým miestom pre nástup je Trigan a Štrbské Pleso,
 3. areál zimnej turistiky Mengusovská dolina: uzavretá plocha vymedzená geografickými bodmi – Popradské Pleso – rázcestie pri Žabom potoku – Žabie plesá – Volia veža – Hincova veža a smerom na juh východnými svahmi popod Volovec tak, že východiskovým miestom pre nástup je Popradské Pleso,
 4. areál zimnej turistiky Žiarska dolina: uzavretá plocha vymedzená geografickými bodmi Žiarska chata – Baníkov – Hrubá kopa – Tri kopy – Smutné sedlo – Plačlivé – Žiarske sedlo – Smrek – Baranec – Žiarska chata, t. j. lokality Veľké Závraty, Malé Závraty tak, že východiskovým miestom pre nástup do areálu pre zimnú turistiku je Žiarska chata,
 5. areál zimnej turistiky Červenec: uzavretá plocha vymedzená geografickými bodmi – Penzión Ďumbier – Babky – sedlo Predúvratie – Veľká kopa – Ostrá – sedlo Priehyba – horná hranica lesa – Chata pod Náružím – hranica národnej prírodnej rezervácie Mních – Penzión Ďumbier tak, že východiskovým miestom pre nástup je Penzión Ďumbier,
 6. areál zimnej turistiky Zelená dolina: uzavretá plocha vymedzená geografickými bodmi – Adamcuľa – hrebeň Zadná Spálená – Spálená – Pachoľa – Baníkov – Hrubá kopa – Roháčsky vodopád – Adamcuľa tak, že východiskovým miestom pre nástup je Adamcuľa,
 7. areál zimnej turistiky Salatínska dolina: uzavretá plocha vymedzená geografickými bodmi – vrcholová stanica sedačkovej lanovky lyžiarskeho strediska Spálená – hrebeň Predného Salatína – hrebeň Brestovej – hrebeň Salatín – hrebeň Zadného Salatína – vrcholová stanica sedačkovej lanovky lyžiarskeho strediska Spálená tak, že východiskovým miestom pre nástup je vrcholová stanica sedačkovej lanovky lyžiarskeho strediska Spálená.

Príloha č. 12 – Mapy vyhradených miest pre Skialpinizmus a Ski touring

Lokality pre Skialpinizmus a Ski touring Vysoké Tatry:

Lokality pre Skialpinizmus a Ski touring Západné Tatry:

Príloha č. 12 a) – mapa pre Ski touring Studené doliny – Dolina Zeleného plesa:

Príloha č. 12 b) – mapa pre Ski touring – Mlynická dolina a Patria:

Príloha č. 12 c) – mapa pre Ski touring – Mengusovská dolina:

Príloha č. 12 d) – mapa pre Ski touring – Žiarska dolina:

Príloha č. 12 e) – mapa pre Ski touring – Červenec:

mapa pre Ski touring - Červenec

Príloha č. 12 f) – mapa pre Ski touring – Zelená dolina:

mapa pre Ski touring - Zelená dolina

Príloha č. 12 g) – mapa pre Ski touring – Salatínska dolina:

mapa pre Ski touring - Salatínska dolina