Poistenie v Alpenverein

Poisťovateľom členov Alpenverein je poisťovňa GENERALI. Poistenie vzniká dňom po zaplatení ročného poplatku a končí 31. januára nasledujúceho roka. Poistné krytie má celosvetovú platnosť, vrátane platnosti pri zásahoch Slovenskej Horskej služby.

Poistná ochrana zahrňuje náklady na: Krytie
záchranná alebo pátracia akcia (vrátane použitia helikoptéry) do výšky 25.000€
prevoz zraneného zo zahraničia v neobmedzenej výške
pobyt v nemocnici v zahraničí (v prípade, úrazu alebo choroby) do 10.000€
poistenie zodpovednosti v Európe do 3.000.000€
poistenie právnej ochrany (súdne trovy) v Európe do 35.000€

Poistná ochrana je zabezpečená, pokiaľ bol pred škodovou udalosťou zaplatený členský poplatok. Výnimku tvorí január každého roku. Ak by došlo v priebehu tohto obdobia k poistnej udalosti a členstvo pre príslušný kalendárny rok ešte nie je uhradené, poistenie bude platné iba v tom prípade, ak bude členstvo ešte doplatené a ak bolo zaplatené aj v predchádzajúcom roku. Pri úhrade členstva po 31. januári začína platnosť poistenia so zaplatením nasledujúceho dňa o polnoci. Noví členovia, ktorí vstúpia od 1.9. daného roka, sú považovaní za poistených až do budúceho 1.1., aj keď sa za toto časové obdobie nepočíta žiadny členský príspevok.

Upozornenie: poistenie na jednu cestu do zahraničia platí 8 týždňov od vycestovania z bydliska. Po ôsmich týždňoch sa musíte vrátiť do krajiny trvalého bydliska, alebo ak chcete byť počas tejto jednej cesty krytý na dlhšie obdobie ako je 8 týždňov, doporučujeme uzatvoriť  individuálne poistenie nad 8 týždňov.

On-line objednávka členstva/poistenia

Vyplňte prosím registračný formulár.

Brožúra - Všeobecné podmienky pre Poistenie Alpenverein

obdobie 2017/2018

Opýtajte sa nás

V prípade, že potrebujete poradiť alebo spresniť informácie ohľadom poistenia, naváhajte nám napísať. Alebo zavolať na 0948 500 458.

Poistná ochrana

 • Lezenie, turistika, lyžovanie ako aj iné adrenalínové športy, ktoré súvisia s pohybom po pevnej zemi alebo snehu sú športy spojené s vysokým rizikom poistnej udalosti.
 • Hradenie nákladov v prípadoch záchrannej akcie, transportu helikoptérou, repatriácie/návratu do vlasti/ zo zahraničia
 • náklady na repatriáciu zo zahraničia  v neobmedzenej výške
 • Alpenverein Weltweit Service znamená, že v vďaka členstvu v Horskom Klube Alpenverein Edelweiss vám budú preplatené náklady na záchranu do 25.000 €,
 • poskytnutý neobmedzený transport a repatriácia, krytie pobytu v stacionárnej nemocnici v čiastke až 10.000 €, ako stojí vo všeobecných podmienkach.
 • poistné krytie voči tretím osobám/stranám v Európe v prípade ujmi na zdraví, alebo poškodeniu vecí a majetku
 • poistenie právnej ochrany v Európe až do 35 000€
 • poistenie zodpovednosti až do 3.mil. €

Všeobecné podmienky poistenia

Pod pojmom “náklady v súvislosti so záchrannými prácami” sa rozumejú nevyhnutné náklady miestnych záchranárskych organizácií (v prípade udalostí, ku ktorým dôjde v blízkosti štátnych hraníc, tiež náklady záchranárskych organizácií susednej krajiny), ktoré vzniknú, keď poistenec utrpel úraz alebo sa ocitol v nebezpečnej situácii v horách alebo vo vode a je nutné ho – či už zraneného alebo nezraneného  – zachrániť (to isté platí obdobne i pre prípad úmrtia).

Náklady v súvislosti so záchrannými prácami sú preukázateľné náklady vynaložené na hľadanie poistenca a na jeho prepravu k najbližšej cestnej komunikácii, alebo do nemocnice najbližšej k miestu, kde k úrazu/nehode došlo.

2. Náklady na repatriáciu, prevoz a lekárske ošetrenie

 • Náklady na prevoz zraneného/chorého a náklady na prevoz mŕtveho v tuzemsku bez obmedzenia čiastky, ak tomu predchádzali záchranné práce.
 • Repatriácia zo zahraničia bez obmedzenia poistnej čiastky.
 • Náklady na nutné lekárske ošetrenie (vrátane nevyhnutného prevozu do nemocnice) v zahraničí do výšky €10.000,-.

2.1 Kompletné náklady v súvislosti s lekársky odôvodnenou prepravou postihnutého zo zahraničia do liečebného ústavu v krajine s trvalým pobytom, alebo do trvalého bydliska, vrátane nákladov na prepravu sprevádzajúcej osoby blízkej prepravovanému. Podmienkou prevozu je, že je poistenec takéhoto prevozu schopný, a ďalej

a) že zdravotný stav postihnutého je natoľko poškodený, že ohrozuje jeho život alebo
b) že úroveň lekárskej starostlivosti v dannom mieste neumožnuje vykonať ošetrenie zodpovedajúce štandardu vo vlastnej krajine alebo
c) že sa očakáva hospitalizáciapresahujúca dobu piatich dní.

2.2 Náklady na neodkladné a z lekárskeho hľadiska nevyhnutné ošetrenie v zahraničí (nie v krajine trvalého bydliska) vrátane lekárom predpísaných liekov, zo zdravotného hľadiska nevyhnutnej prepravy do najbližšej vhodnej nemocnice do výšky 10.000,-, pričom na ambulantné liečenie vrátane lekárom predpísaných liekov pripadá z tejto čiastky €2.000,-. Na ambulantné liečenie vrátane lekárom predpísaných liekov sa uplatňuje spoluúčasť vo výške €70,- za osobu a zahraničný pobyt. Túto čiastku si GENERALI vždy odpočíta z poistného plnenia, teda aj v prípade povinného plnenia u ďalšieho povinného alebo súkromného poistenia. Náklady na hospitalizáciu uhradí poistiteľ vopred (zálohové plnenie). Zálohové plnenie poskytuje len nemocnici.

2.3 Náklady na repatriáciu pozostatkov zomrelého do jeho posledného bydliska v plnej výške.

2.4 Náklady na prevoz a repatriáciu poistenca v tuzemsku. Náklady na prevoz sú náklady v súvislosti s prepravou z jedného liečebného úsatvu do iného v blízkosti trvalého bydliska postihnutého alebo priamo do jeho trvalého bydliska (t.j. domov). Náklady na repatriáciu sú náklady v súvislosti s prepravou pozostatkou zomrelého do miesta jeho posledného bydliska.

2.5 Prepravu podľa bodov 2.1, 2.3 a 2.4 musí organizovať niektorá zo zmluvných organizácií uvedených na členskej karte OeAV, inak poisťovňa prepláca maximálne €750,-.

Plnenie v zahraničí podľa bodu 2 je poskytované v priebehu prvých ôsmich týždňov každej cesty do zahraničia. Positné čiastky sa rozumejú na osobu a zahraničnú cestu.

3. Poistenie zodpovednosti do €3.000.000,-

4. Poistenie právnej ochrany až €35.000,-. Poistné plnenie sa vzťahuje na povinnosť náhrady škôd spôsobených na zdraví osôb a na majetku (zodpovednsoť) na náklady na právne služby a súdne poplatky súvisiace s uplatnením nárokov na náhradu škody u osoby, ktorá spôsobila škodu a voči jeho poistiteľovi zodpovednosti, alebo na nákaldy na obhajobu pred súdom, alebo správnym orgánom proti obvineniu z porušenia trestnýhch predpisov z nedbalosti (právna ochrana), pokiaľ takéto náklady vzniknú domácim i zahraničným členom počas ich činnosti pre združenie.

Pod pojmom “činnosť pre združenie” rozumieme:

 • účasť na každom podujatí organizovanom jednotlivými sekciami OeAV,
 • vykonávanie nasledujúcich športových aktivít (a to i súkromných-mimo podujatí jednotlivých sekcií): pešia turistika, horolezectvo, lezenie (po skalách), lyžovanie, beh na lyžiach, snowboarding, splavovanie divokých vôd, canyoning a jazda na horskom a trekingovom bicykli.

(Ako túry na horskom bicykli alebo na trekingovom bicykli sa rozumejú také túry, ktoré sú podnikané na lesných komunikáciách, lesných a iných nespevnených cestách a na k tomu určených príp. značených cyklistických chodníkoch v športovom oblečení. Nehody na cestách povolených tiež pre verejnú premávku, na cyklistických chodníkoch v meste alebo obci nie sú poistené, pokiaľ by sa nehoda stala v súvislosti s vyššie uvedenou túrou na horskom alebo trekingovom bicykli.)

Poistná ochrana sa vzťahuje na Európu vrátane ostrovov v Stredozemnom mori (výnimku tvoria ostrovy v Atlantickom oceáne, Island, Grónsko, Špiztbergy a ázijská časť Turecka a Spoločenstvo nezávislých štátov). Výnimky z nákladov na záchranné práce.

 • liečenie, ktoré bolo zahájené už pred nástupom na zahraničnú cestu,
 • liečenie chronických chorôb okrem takých, ktoré sú vyvolané akútnou príhodou alebo relapsom,
 • liečenie, ktoré je účelom pobytu v zahraničí,
 • ošetrenie chrupu, ktorého cieľom nie je prvotné ošetrenie za účelom bezprostredného odstránenia bolesti,
 • umelé prerušenie tehotenstva a tehotenské vyšetrenia a pôrody s výnimkou takých predčasných pôrodov, ku ktorým dôjde minimálne dva mesiace pred očakávaným termínom pôrodu,
 • liečenie z dôvodu nadmernej konzumácie alkoholu a zneužitia návykových látok a liekov,
 • kozmetické ošetrenie, kúpeľnú liečbu a rehabilitačné procedúry,
 • preventívne očkovanie,
 • liečenie ochorení a následkov úrazov vzniknutých v dôsledku vojnových udalostí akéhokoľvek druhu, pri aktívnej účasti na nepokojoch alebo pri úmyselnej páchanej trestnej činnosti,
 • liečenie ochorení a následkov úrazov vzniknutých pri aktívnej účasti na verejne konaných platených športových súťažiach a tréningových aktivitách na tieto súťaže a na liečenie ochorení a následkov úrazov vzniknutých počas účasti na takýchto športových súťažiach a tréningoch na tieto súťaže, ktoré sú vymenované v článku “Výnimky z nákladov na záchranné práce”,
 • liečenie ochorení a následkov úrazov vzniknutých v dôsledku škodlivých účinkov rádioaktívnej energie,
 • liečenie ochorení a následkov úrazov, ku ktorým dôjde pri vykonávaní leteckých športov (pozri tiež “Výnimky z nákladov na záchranné práce”),
 • liečenie ochorení a následkov úrazov členov záchranárskych organizácií, ku ktorým dôjde počas organizovaných záchranných akcií alebo pri iných činnostiach z poverenia záchranárskej organizácie,
 • liečenie ochorení a následkov úrazov, ku ktorým dôjde pri účasti na expedíciách uvedených v kapitole “Výnimky z nákladov na záchranné práce”.

Upozornenie! Nehody motorových vozidiel v zahraničí sú v rámci plnení uvedených v bode 2 všeobecne poistené, pokiaľ k nim nedôjde v priebehu účasti na súťažiach motorových vozidiel (vrátane klasifikačných jázd a rely) a pri tréningových jazdách na tieto súťaže.

Pozor! Pred prevozom alebo repatriáciou (nie pri záchrane) v tuzemsku a v zahraničí bezpodmienečne kontaktuje službu SOS Service 24 h: Tyrol Air Ambulance, Tel.: +43/(0)512/22 422, Fax: +43/(0)512/28 88 88, e-mail: taa@taa.at. V opačnom prípade je plnenie len do max. Výšky €750,-!

Pri záchrane, repartiácií, prevoze a lekárskom ošetrení ohláste škodu na adresu: KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstrase 23, 6063 Rum, Tel.: +43/512/238300, Fax: +43/512/238300-15, e mail: AV-service@knox.co.at

V záležitostiach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti a právnej ochrany kontaktuje poistovňu Generali Versicherung, Tel.: +43(0)/512/5926-506 21, Fax: +43/(0)512/5625 51-503 25, e-mail: bernhard.kuenzl@generali.at

Formuláre na hlásenie poistnej udalosti na stiahnutie z internetu nájdete na stránkach www.alpenverein-slovensko.sk. Kompletný servis pre členov OeAV poskytuje Horský klub | www.alpenverein-slovensko.sk | e-mail: info@alpenverein-slovensko.sk

Poistná ochrana je zaistená, ak bol pred výskytom poistnej udalosti zaplatený bežný členský príspevok. Výnimkou je mesiac január každého roku. Ak nastane poistná udalosť v tomto období a členský príspevok na tento kalendárny rok nie je doposiaľ zaplatený, potom sa plnenie uskutoční len vtedy, ak bude príspevok ešte uhradený a členský príspevok za uplynulý rok bol zaplatený. Pri zaplatení príspevku po 31. Januári začína bežať poistná ochrana od nasledujúceho dňa nula hodín. Noví členovia, ktorí pristúpia od 1. Septembra každého roku, sa až do nasledujúceho 1. Januára považujú taktiež za poistených, aj keď im za toto obdobie nie je účtovaný žiadny členský príspevok.

Trekingové jazdy sa nepovažujú za expedície a sú preto poistené, avšak len po dobu prvých ôsmich týždňov. Ak sú v rámci takýchto ciest ponúkané aj jednosmerné výstupy na vrcholy s nadmorskou výškou presahujúcou 6.000 m, potom ani tieto výstupy nie sú považované za expedície. Poistná ochrana je v platnosti.

Každý člen OeAV, ktorý zaplatil svoj členský príspevok na bežné poistné obdobie. Rovnako tak sú plne poistení aj členovia, ktorí sú oslobodení od platenia príspevkov, ako sú deti a mladiství vo veku do max. 27 rokov bez príjmov, ktorých obidvaja rodičia (v prípade samoživiteľov jeden rodič) sú členmi: toto poistenie je platné za predpokadu, že sú u združenia registrovaní a na základe toho vlastnia platnú členskú kartu. Členovia OeAV, ktorí majú svoje trvalé bydlisko v zahraničí alebo majú zahraničné štátne občianstvo, sú tak isto plne poistení.

Pojem „zahraničie“ uvedený v poistných podmienkach sa v tomto prípade vzťahuje k príslušnému trvalému bydlisku.

Základ zmluvy tvoria rámcové zmluvy dohodnuté medzi OeAV a poistovacími spoločnosťami a všeobecné zmluvné podmienky, z ktorých zmluva vychádza. Poistné plnenie má subsidiárnu povahu. To znamená, že sa plnenie poskytne len vtedy a len v takom rozsahu v ktorom nemusí plniť alebo skutočne neplní iná poisťovňa (sociálna, súkromná poisťovňa). Nárok na poistné plnenie neexistuje, pokiaľ boli výkony poistencovi poskytnuté bezplatne alebo mali byť poskytnuté ako bezplatné.

TOP