GDPR – ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ #

Prevádzkovateľom webového sídla Alpského klubu Alpenverein www.alpenverein-slovensko.sk je Horský klub, s.r.o., Pobrežná 477, 031 04 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 47494794, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina 60580/L (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Zodpovedná osoba #

Zodpovednou osobou prevádzkovateľa je riaditeľ spoločnosti Horský klub s.r.o., adresa na doručovanie písomností je totožná s adresou sídla prevádzkovateľa, elektronická adresa je: info@alpenverein-slovensko.sk.

Účel a právny základ #

Účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov je členstvo v Alpskom klube Alpenverein, ktorého súčasťou je aj poistenie na základe rámcových zmlúv medzi Alpským klubom Österreichischer Alpenverein, „ÖAV“  a poisťovňov Generali Versicherung AG v zastúpení KNOX Versiche-rungsmanagement GmbH, na ktoré sa v každom prípade vzťahuje rakúske právo okrem rakúskych medzinárodných referenčných noriem. Poskytnutie osobných údajov je potrebné pre sprostredkovanie a uzavretie poistnej zmluvy pre člena Alpenverein a v prípade ich neposkytnutia nie je možné členstvo uzavrieť. Na adresu elektronickej pošty člena prevádzkovateľ odosiela dôležité oznamy a upozornenia v súvislosti s platnosťou členstva.

Dotknutá osoba a spracúvaných osobných údajov #

Dotknutou osobou je člen klubu. Zoznam spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby je v rozsahu : meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť, titul, pohlavie, kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty. V prípade, ak sa spracúvajú ďalšie osobné údaje napríklad údaje týkajúce sa zdravia, tieto sú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na sprotredkovanie servisu pri riešení škodovej udalosti.

Príjemcovia osobných údajov #

Príjemcovia osobných údajov Osobné údaje môžu byť poskytnuté najmä: Alpský klub Österreichischer Alpenverein, „ÖAV“, Viedeň, Rakúsko KNOX Versiche-rungsmanagement GmbH, Innsbruck, Rakúsko ako sprostredkovateľ poistenia a poisťovňa Generali Versicherung AG, Landskrongasse 1-3, 1010, Viedeň, Rakúsko.  V priebehu trvania členstva môže dôjsť k zmene poisťovne, pričom aktuálna  poisťovňa je uvedené na webovom sídle www.alpenverein-slovensko.sk, časť  „Poistenie“. Spoločnostiam, ktoré konajú za a v prospech člena s uplatňovaním práv vo vzťahu k asistenčným službám v súvislosti k poistnému plneniu v rámci členstva v Alpskom klube Alpenverein.

Doba uchovávania osobných údajov #

Prevádzkovateľ bude uchovávať poskytnuté osobné údaje člena počas trvania členstva v Alpskom klube Alpenverein a po zániku členstva, najmenej však 15 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s dotknutou osobou.

Práva dotknutej osoby #

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči členovi:

Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má  právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto poučení.

Právo na to, aby prevádzkovateľ opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.

Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa  získavali alebo inak spracúvali.

Právo na to, aby Spracovávateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:

dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,

spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto  toho obmedzenie ich použitia,

člen nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na  preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla a tiež právo preniesť tieto  údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u poisťovateľa.

Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných  údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných  údajov.

Právo u Prevádzkovateľa namietať a nepodrobiť sa jeho rozhodnutiu, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo  významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov  automatizovaného  spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Prevázdkovateľa o preskúmanie vydaného  rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný  žiadosti vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať zamestnanci  prevádzkovateľa. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote  do 30 dní od prijatia žiadosti.

Právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním o sobných údajov.

Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého  zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných  zdrojov.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo písomne na adrese sídla poisťovateľa alebo na elektronickej adrese info@alpenverein-slovensko.sk.

Osobné údaje nebudú zverejnené.

Prenos osobných údajov #

Prevádzkovateľ predpokladá, že uskutoční prenos osobných údajov vyššie uvedeným príjemcom osobných údajov do krajín Európskej únie, krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska (osobám uvedeným v bode 6 týchto informácií). Do tretích krajín uskutoční poisťovateľ prenos osobných údajov iba ak Európska komisia rozhodla, že tieto krajiny zaručujú primeranú úroveň ochrany alebo ak neexistuje také rozhodnutie, tak iba vtedy, ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poskytol primerané záruky a dotknutá osoba má k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.