Základ zmluvy tvoria rámcové zmluvy dohodnuté medzi Alpenverein a poisťovňami a takisto všeobecné podmienky patriace k príslušnej zmluve. Poistné krytie podľa tejto zmluvy je len vedľajším poistením k iným poisteniam. Ostatné povinnosti plnenia majú prednosť, ak rovnaké riziká kryje ešte iný poisťovateľ.

Nárok nevzniká, ak boli plnenia pre poistenú osobu poskytnuté zadarmo, resp. mali byť poskytnuté zadarmo. Zmluvné dokumenty si môžete stiahnuť tu:
www.alpenverein.at/versicherung

Zmluva predstavuje rakúsku zmluvu, na ktorú sa v každom prípade vzťahuje rakúske právo okrem rakúskych medzinárodných referenčných noriem. Österreichischer Alpenverein, ÖAV, ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH neručia za správnosť a obsah inej ako nemeckej verzie informácií uvedených na webovej stránke alebo v informačnom prospekte. V prípade výkladu je pre Österreichischer Alpenverein záväzná len originálna, nemecká verzia. Österreichischer Alpenverein ponúka preklady len ako službu pre svojich členov, nie sú však právne záväzné. Na všetky zmluvy uzavreté s Österreichischer Alpenverein sa vzťahuje rakúske právo bez medzinárodných rakúskych referenčných noriem.