Doba trvania poistenia

Poistná ochrana je zabezpečená, pokiaľ bol pred škodovou udalosťou zaplatený členský poplatok. Výnimku tvorí január každého roku: ak by došlo v priebehu tohto obdobia k poistnej udalosti a členský poplatok za príslušný kalendárny rok ešte nie je uhradený, uskutoční sa plnenie len v tom prípade, ak bude členstvo ešte doplatené a ak bolo zaplatené aj v predchádzajúcom roku. Pri úhrade členského poplatku po 31.1. sa platnosť poistenia začína o polnoci nasledujúceho dňa po zaplatení. Noví členovia, ktorí do Alpenverein vstúpia od 1.9. daného roka, sa považujú za poistených až do 1.1. nasledujúceho roku, aj keď sa za toto obdobie nepočíta žiadny členský príspevok.