Lekárske ošetrenie v zahraničí a prevoz

Platí počas prvých ôsmich týždňov každej cesty do zahraničia, celosvetovo, pri nehodách vo voľnom čase, pri výkone povolania a pri chorobe:

 • repatriácia zo zahraničia bez ohraničenia sumy;
 • v prípade nevyhnutného lekárskeho ošetrenia (vrát. medicínsky nevyhnutného prevozu do nemocnice) v zahraničí až do 10.000,– EUR.

Čo robiť v prípade nehody? #

K lekárskemu ošetreniu v zahraničí môže ešte predchádzať záchranná akcia. Následne je člen prevezený do ambulancie alebo nemocnice či už svojpomocne alebo záchranným týmom a postupuje nasledovne:

 • Ambulantné ošetrenie v zahraničí – v prípade, že je potrebné lekárske ošetrenie v ambulancii (nie ste hospitalizovaný), musíte sa najskôr v ambulancii preukázať európskym preukazom zdravotného poistenia/ EPZP. Následne vám v ambulancii môžu vystaviť doklad na úhradu, ktorý následne požiadate preplatiť od vašej zdravotnú poisťovne vo svojej domovskej krajine a následne požiadate zvyšnú sumu preplatiť cez Alpenverein.
 • Hospitalizácia v zahraničí – v prípade, že ste boli hospitalizovaný (pobyt v nemocnici), musíte sa v nemocnici preukázať európskym preukazom zdravotného poistenia/ EPZP. Náklady na hospitalizáciu musia byť vždy zúčtované priamo s (Europ Assistance tel: +43/1/253 3798, email: aws@alpenverein.at). To znamená, že ak ako člen musíte budete v nemocnici ako hospitalizovaný pacient (alebo budete repatriovaný), musíte okamžite kontaktovať Europ Assistance, aby Europ Assistance zorganizovala všetky potrebné procesy. Radi vám zo Slovenska s komunikáciou a potrebnými krokmi pomôžeme. V prípade, že budete potrebovať podporu a asistenciu neváhajte nás kontaktovať (email: info@alpenverein-slovensko.sk, tel.: +421 0948 500 458).
 • Preprava chorej osoby zo zahraničia domov – V prípade prevozu nás najskôr neváhajte kontaktovať (email: info@alpenverein-slovensko.sk, tel.: +421 0948 500 458), radi vám s komunikáciou pomôžeme. Prepravu musí zorganizovať zmluvná organizácia uvedená na členskej karte Alpenverein (Europ Assistance, tel: +43/1/253 3798, email: aws@alpenverein.at), v opačnom prípade bude uhradená suma maximálne 750,– EUR.
 • Prevoz zosnulého domov – Prepravu musí zorganizovať zmluvná organizácia uvedená na členskej karte Alpenverein (Europ Assistance, tel: +43/1/253 3798, email: aws@alpenverein.at), v opačnom prípade bude uhradená suma maximálne 750,– EUR. V prípade prevozu telesných pozostatkov nás príbuzný obete môžu kontaktovať (email: info@alpenverein-slovensko.sk, tel.: +421 0948 500 458), radi im s komunikáciou pomôžeme.

Preprava chorej osoby zo zahraničia #

Všetky náklady na zdravotne odôvodnenú prepravu chorej osoby zo zahraničia do nemocnice v krajine trvalého bydliska zranenej/chorej osoby alebo na miesto trvalého bydliska, k tomu náklady na sprevádzanie prepravovaného blízkou osobou. Predpokladom repatriácie je okrem spôsobilosti prepravovaného na túto prepravu aj to, že:

 • jeho zdravotný stav predstavuje ohrozenie života, alebo
 • z dôvodu zdravotnej starostlivosti poskytovanej na mieste sa nedá zaručiť ošetrenie na takej úrovni, na akej by bolo poskytnuté v krajine jeho trvalého pobytu, alebo
 • sa dá predpokladať pobyt v nemocnici dlhší než 5 dní.

V prípade prevozu nás najskôr neváhajte kontaktovať (email: info@alpenverein-slovensko.sk, tel.: +421 0948 500 458), radi vám s komunikáciou pomôžeme. Prepravu musí zorganizovať zmluvná organizácia uvedená na členskej karte Alpenverein (Europ Assistance, tel: +43/1/253 3798, email: aws@alpenverein.at), v opačnom prípade bude uhradená suma maximálne 750,– EUR.

Náklady na ošetrenie v zahraničí #

Náklady vzniknuté v zahraničí (nie v krajine trvalého bydliska) na neodkladné nutné lekárske ošetrenie vrátane lekárom predpísaných liekov a na zdravotne podmienenú prepravu do najbližšej vhodnej nemocnice sú až do výšky poistnej sumy 10.000,– EUR, pričom z tejto sumy je na ambulantné lekárske ošetrenie vrátane lekárom predpísaných liekov k dispozícii 2.000,– EUR. Pre ambulantné lekárske ošetrenie vrátane lekárom predpísaných liekov platí spoluúčasť vo výške 70,– EUR na osobu a zahraničný pobyt. Táto suma bude pri poistnom plnení poisťovňou Generali Versicherung AG vždy odpočítaná, a to aj v prípade povinnosti plnenia ďalšieho povinného alebo súkromného poistenia. Poistiteľ uhradí preukázané náklady na lekársky nevyhnutné nemocničné ošetrenie:

 • v Rakúsku: v rámci všeobecnej triedy poplatkov vo verejných nemocniciach;
 • mimo Rakúska: vo verejných nemocniciach.

Ak na základe naliehavosti nemocničného ošetrenia nie je možné vyhľadať verejnú nemocnicu alebo ak poistenec nedokáže ovplyvniť výber nemocnice, nahradí poistiteľ preukázané náklady na lekársky nevyhnutné ošetrenie aj v neverejných nemocniciach. Táto povinnosť plnenia sa končí okamihom, v ktorom je zo zdravotného hľadiska únosné premiestnenie do verejnej nemocnice.

Náklady na hospitalizáciu a repatriáciu (ak člen musí zostať v nemocnici ako hospitalizovaný pacient alebo musí byť prevezený naspäť do domácej krajiny) podľa bodu „Náklady na ošetrenie v zahraničí“ sa hradia formou priameho zúčtovania až do výšky poistnej sumy len vtedy, ak je v nemocnici predložený európsky preukaz zdravotného poistenia/ EPZP a ak bol výkon zrealizovaný prostredníctvom Europ Assistance (tel: +43/1/253 3798, email: aws@alpenverein.at). V opačnom prípade bude uhradená suma v max. výške 750,– EUR.

Pokiaľ nemáte európsky preukaz zdravotného poistenia/ EPZP, je potrebné neodkladne kontaktovať Europ Assistance, aby mohli byť uhradené náklady na hospitalizáciu v nemocnici.

Informácie o európskom preukaze zdravotného poistenia (EPZP) nájdete na adrese:
http://ec.europa.eu/social

Náklady na prevoz zosnulého #

Všetky náklady na prevoz zosnulého na miesto jeho posledného trvalého bydliska. Prepravu musí zorganizovať zmluvná organizácia Europ Assistance (tel: +43/1/253 3798, email: aws@alpenverein.at) uvedená na členskom preukaze Alpenverein, v opačnom prípade bude uhradená suma maximálne 750,– EUR.

Pre cesty do zahraničia, ktoré trvajú dlhšie ako osem týždňov, existuje samostatné poistenie. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Výnimky pre repatriáciu a lekárske ošetrenia #

Poistenie sa nevzťahuje na:

 • ošetrenia, ktoré sa začali už pred nástupom na cestu;
 • ošetrenia chronických ochorení okrem prípadov, ak sú následkom akútnych príhod alebo záchvatov;
 • ošetrenia, ktoré sú účelom pobytu v zahraničí;
 • zubné ošetrenia okrem tých, ktoré slúžia na bezprostredné ošetrenie bolesti;
 • prerušenia tehotenstva a tehotenské vyšetrenia a pôrody s výnimkou predčasných pôrodov, ktoré sa udiali najmenej dva mesiace pred prirodzeným termínom pôrodu. To platí podobne aj pre predčasne narodené deti;
 • ošetrenia následkom nadmerného požitia alkoholu alebo zneužitím návykových látok alebo liekov;
 • kozmetické a kúpeľné služby a výkony pri rehabilitácii;
 • preventívne očkovania;
 • ošetrenia vzniknuté v súvislosti s ochoreniami a úrazmi pri vojenských operáciách akéhokoľvek druhu, aktívnou účasťou na nepokojoch alebo predtým spáchaných trestných činov;
 • ošetrenia ochorení a následkov úrazov, ktoré vzniknú na verejne usporiadaných športových súťažiach a na tréningoch na tieto súťaže, ak je pri týchto súťažiach vyplácaná odmena (tento bod platí len pre profesionálnych športovcov, ktorý poberajú za športovú činnosť odplatu, mzdu, teda takých, ktorí sú za to, že športujú odmeňovaní. Amatérsky športovci sú na medzinárodných športových podujatiach krytí a to aj v prípade, že amatérsky športovec na pretekoch je ako víťaz odmenený napr. vecnými darmi alebo finančne „prize money“);
 • ošetrenia ochorení a následkov úrazu v dôsledku aktívnej účasti na súťažiach spolkových krajín, na celoštátnych alebo medzinárodných súťažiach v oblasti severského alebo alpského lyžovania, snowboardingu, ako aj freestylingu, freeridingu, jazdy na boboch, skiboboch, skeletonu alebo sánkovania vrátane tréningov, ďalej ochorenia a následky úrazov v dôsledku aktívnej účasti za odmenu na verejných športových podujatiach vrátane tréningov (s výnimkou lezeckých súťaží ako člen Rakúskeho lezeckého zväzu – Österreichischer Kletterverband);
 • ošetrenia ochorení a následkov úrazu pri účasti na motoristických súťažiach (aj kvalifikačné jazdy a rallye) vrátane súvisiacich tréningových jázd;
 • ošetrenia ochorení a úrazov pri používaní vzdušných dopravných prostriedkov (napríklad draky, paraglajding), lietadiel (súkromné motorové a bezmotorové lietadlá) a pri skákaní s padákom. Poistené je však používanie, ako pasažier, motorových lietadiel, ktoré majú povolenie na prepravu osôb (napr. dopravné lietadlá) – s výnimkou motorových vetroňov a ultraľahkých lietadiel. Za pasažiera v lietadle sa pokladá ten, kto nie je v príčinnej súvislosti s prevádzkou lietadla ani prostredníctvom lietadla nevykonáva profesijnú činnosť;
 • ošetrenia ochorení a následkov úrazov, ktoré vznikli v dôsledku škodlivého pôsobenia jadrovej energie;
 • ošetrenia ochorení a následkov úrazov členov záchranných organizácií, ktoré vzniknú pri organizovaných záchranárskych zásahoch a cvičeniach z poverenia záchranárskej organizácie;
 • potápanie s mimoriadnym rizikom (ponory od 40 m, potápanie pod ľadom, potápačské expedície);
 • súťaže na horských bicykloch (zjazd, fourcross, dirt jump), vrátane oficiálnych tréningových a kvalifikačných jázd;
 • pokusy o rekord v oblastiach – rýchlosť, potápanie a letectvo;
 • nehody/ochorenia pri cestách s plánovaným výstupom na vrcholy s výškou nad 6 000 m, ako aj pri expedíciách do Arktídy (destinácie za Severným polárnym kruhom), Antarktídy (destinácie za Južným polárnym kruhom) a Grónska.
 • účasť na expedíciách – za expedíciu sa považuje cesta trvajúca niekoľko dní až týždňov s čiastočne prieskumným alebo vedeckým charakterom, v málo navštevovaných oblastiach bez pevnej infraštruktúry (napr. chaty).

Vysvetlenie k výnimkám/výlukám z poistenia:
Poistené sú však, s prihliadnutím na vyššie uvedené výnimky, všetky športové aktivity a cesty v horách, ktorých cieľom je výstup na vrchol nižší než 6 000 m, ktorý neleží v spomínaných arktických, antarktických regiónoch alebo v Grónsku, aj keď sú tieto akcie prípadným organizátorom označované ako expedície. V každom prípade zostávajú vyňaté cesty s komerčným pozadím (profesijná činnosť) pre účastníkov. Cesty s plánovaným výstupom na hory s výškou vrcholu viac ako 6 000 m alebo cesty do Arktídy, Antarktídy alebo Grónska sa považujú za expedície.

Pre výstupy na vrcholy vyššie ako 6 000 m existuje samostatné poistenie. Neváhajte nás kontaktovať pre poskytnutie ďalších informácií.

Vrámci členstva v alpenverein sú kryté nehody pri vykonávaní horolezectva s mimoriadnym rizikom (lezenie od úrovne obtiažnosti 5 UIAA, voľné sólové výstupy (lezenie bez istenia), lezenie v ľade).

Upozornenie: Nehody motorových vozidiel sú všeobecne poistené v rámci plnení uvedených vyššie (na tejto stránke), pokiaľ nevzniknú počas účasti na motoristických súťažiach (aj kvalifikačné jazdy a rallye) vrátane tréningov.