Kto je poistený?

Platnosť poistenia pre člena #

Poistený je každý člen zväzu Alpenverein, ktorý zaplatil členský príspevok na bežné poistné obdobie. Plne poistení sú aj členovia neplatiaci príspevok, ako deti a mládežníci bez príjmu max. do 27 rokov, ktorých obaja rodičia (v prípade samoživiteľa jeden rodič) sú členovia, za predpokladu, že sú nahlásení v klube, a majú teda platný členský preukaz. Členovia zväzu Alpenverein, ktorí majú svoje trvalé bydlisko v zahraničí alebo majú zahraničné štátne občianstvo, sú takisto plne poistení. Pojem „zahraničie“ uvedený v poistných podmienkach sa vzťahuje v tomto prípade na príslušné trvalé bydlisko.

Trvalé bydlisko #

Za trvalé bydlisko človeka sa v zásade pokladá také ubytovanie, kde sa usadil s úmyslom mať ho ako stredisko svojich životných záujmov. Ak sa takýto vecný predpoklad pri posúdení pracovných, ekonomických a spoločenských vzťahov určitého človeka týka viacerých bydlísk, označí za trvalé bydlisko to, ku ktorému má najbližší vzťah.