Všeobecné podmienky poistenia

Rozsah poistenia

Celosvetovo platné poistenie pre členov Alpského klubu (Alpenverein Weltweit Service) zabezpečuje poistnú ochranu pre všetkých členov Alpského klubu pri úrazoch vo voľnom čase pre oblasť záchranných akcií.

Poistné krytie platí v zahraničí pri repatriácii, liečebných výkonoch, úrazoch pri aktivitách vo voľnom čase, pri výkone povolania a pri chorobe.

Alpenverein Weltweit Service platí na celom svete okrem poistenia zákonnej zodpovednosti a poistenia právnej ochrany, ktoré platia iba v Európe. Poisťovateľom Alpenverein Weltweit Service je poisťovňa Generali Versicherung AG.

Poistné sumy

1. Náklady na záchranné akcie v tuzemsku a zahraničí do 25 000 € na osobu a poistnú udalosť.

Celoročne, na celom svete, vo voľnom čase:
Pod nákladmi na záchranné akcie chápeme všetky náklady miestnych záchranných organizácií (v prípade prihraničných udalostí aj náklady záchranných organizácií susednej krajiny), ktoré sú potrebné, keď poistenec utrpel nehodu alebo sa dostal do núdzovej situácie na horách alebo vo vode, z ktorej musel byť zachránený, či je zranený alebo nie (to isté platí analogicky aj pre prípad smrti). Náklady na záchranné akcie sú dokázateľné náklady pátrania po poistencovi a na jeho prepravu z neschodného terénu.

 1. po najbližšiu zjazdnú cestu alebo
 2. do nemocnice, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu nehody.

1.1. Náklady na premiestnenie a prevoz v tuzemsku

Náklady na premiestnenie zranených/chorých osôb a takisto náklady na prevoz mŕtvych v tuzemsku bez ohraničenia sumy sú hradené, ak tomu predchádzala záchranná akcia krytá poistením. Náklady na prepravu sú náklady na dopravu z jednej nemocnice do inej nemocnice nachádzajúcej sa najbližšie k miestu trvalého bydliska *) alebo do samotného miesta bydliska. Náklady na prevoz sú náklady na prepravu zosnulej osoby do jeho posledného miesta bydliska.

Prepravu musí zorganizovať zmluvná organizácia uvedená na členskej karte ÖAV, v opačnom prípade bude maximálna uhradená suma 750 €:

Europ Assistance, T +43/1/253 3798,
fax +43/1/313 89 1304, M aws@alpenverein.at

2. Náklady na transport zo zahraničia a lekárske ošetrenie v zahraničí

Platí na celom svete počas prvých ôsmych týždňov každej cesty do zahraničia pri nehodách vo voľnom čase, pri výkone povolania a pri chorobe

 • Repatriácia zo zahraničia bez ohraničenia sumy (služba návratu do vlasti)
 • Pre lekársky potrebné ošetrenia (vrát. lekársky potrebného prevozu do nemocnice) v zahraničí do 10 000 €.

Krytie uvedené v bode 2 obsahuje jednotlivo

2.1 Plné náklady lekársky odôvodneného prepravu chorého

zo zahraničia do nemocnice v krajine trvalého *) pobytu alebo na miesto registrovaného pobytu, k tomu náklady na sprevádzanie prepravovaného blízkou osobou. Predpokladom repatriácie (transportu) je okrem spôsobilosti prepravovaného na túto prepravu aj to, že:

 1. jeho zdravotný stav vykazuje ohrozenie života alebo
 2. z dôvodu zdravotnej starostlivosti poskytovanej na mieste sa nedá zaručiť na takej úrovni, na akej by bolo poskytnuté v krajine jeho trvalého pobytu, alebo
 3. sa dá predpokladať pobyt v nemocnici dlhší než 5 dní.

Prepravu musí zorganizovať zmluvná organizácia uvedená na členskej karte ÖAV, v opačnom prípade bude maximálna uhradená suma 750 €:

Europ Assistance, T +43/1/253 3798,
fax +43/1/313 89 1304, M aws@alpenverein.at

2.2 Náklady vzniknuté v zahraničí (nie v krajine trvalého bydliska)

na neodkladné lekárske ošetrenie vrátane predpísaných liekov a zdravotne podmienenej prepravy do najbližšej nemocnice, sú kryté čiastkou 10 000 €, pričom z tejto čiastky je ambulantné ošetrenie, vrátane predpísaných liekov, definované čiastkou max. 2 000 €. Pre ambulantné ošetrenie, vrátane predpísaných liekov, platí spoluúčasť vo výške 70 € za osobu pri každom pobyte v zahraničí. Táto čiastka bude pri poistnom plnení poisťovňou Generali Versicherung AG vždy sťahovaná, teda aj v prípade povinnosti plnenia ďalšieho povinného alebo súkromného poistenia.

Poistiteľ nahradí preukázané náklady na lekársky nevyhnutné nemocničné ošetrenie

 • v Rakúsku: v rámci všeobecnej triedy poplatkov vo verejných nemocniciach;
 • mimo Rakúska: vo verejných nemocniciach.

Ak na základe naliehavosti nemocničného ošetrenia vyhľadanie verejnej nemocnice nie je možné alebo ak poistenec nedokáže ovplyvniť výber nemocnice, nahradí poistiteľ preukázané náklady na lekársky nevyhnutné ošetrenie aj v neverejných nemocniciach. Táto povinnosť plnenia končí okamihom, v ktorom je premiestnenie do verejnej nemocnice zo zdravotného hľadiska únosné.

Náklady na lekársky nevyhnutné nemocničné ošetrenie podľa bodu 2.2 sa hradia formou priameho zúčtovania až do výšky poistnej sumy len vtedy, ak je v nemocnici predložený Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) a ak bol výkon zrealizovaný prostredníctvom

Europ Assistance, T +43/1/253 3798,
fax +43/1/313 89 1304, M aws@alpenverein.at

2.3 Všetky výdaje za prevoz zomrelého do miesta jeho posledného trvalého pobytu

Prepravu musí zorganizovať zmluvná organizácia uvedená na členskej karte ÖAV, v opačnom prípade bude maximálna uhradená suma – 750 €:

Europ Assistance, T +43/1/253 3798,
fax +43/1/313 89 1304, M aws@alpenverein.at

Plnenia v zahraničí podľa bodu 2 sa vykonajú počas prvých ôsmych týždňov každej cesty do zahraničia. Poistné sumy platia na osobu a na každú cestu do zahraničia.

Pre cesty do zahraničia, ktoré trvajú dlhšie než osem týždňov, ponúka Rakúsky alpský klub samostatné poistenie cez Európsku zdravotnú poisťovňu – informácie na vyžiadanie – kontaktujte nás.

3. Poistenie zákonnej zodpovednosti Európa do výšky 3 000 000 €

Celoročne, v celej Európe.

Krytá je povinnosť nahradiť škody spôsobenú ujmou na zdraví a škody na majetku. Spoluúčasť pri škodách na majetku je do výšky 200,- EUR.

4. Trestnoprávna ochrana Európa až do výšky 35 000,- EUR

Celoročne, v celej Európe

Poistná ochrana vzniká pri súdnych trestných konaniach od obžaloby, pri trestných konaniach pred správnymi orgánmi od prvého úkonu stíhania.

5. Právna ochrana pri náhrade škody Európa s nárokmi na náhradu škody po úrazoch s ujmou na zdraví až do max. výšky 500,- EUR na poistnú udalosť

Poistná ochrana sa vzťahuje na pokrytie nákladov na advokáta za poradenstvo pri presadzovaní nárokov na náhradu škody po udalostiach s ujmou na zdraví. Poistná ochrana sa nevzťahuje na uplatňovanie samotnej škody vzniknutej z ujmy na zdraví a škôd na majetku.

Pojem Európa sa chápe geograficky a zahŕňa taktiež Island, Grónsko, Špicbergy, ostrovy v Stredozemnom mori, Kanárske ostrovy, Madeiru, Cyprus, Azorské ostrovy, ako aj ázijské oblasti Turecka a aktuálne a bývalé členské štáty Sovietskeho zväzu.

Pod činnosťami spolku rozumieme:

 • účasť na všetkých akciách vyhlásených úsekmi spolku ÖAV
 • vykonávanie (aj súkromné, mimo podujatí úsekov) nasledujúcich druhov športu: turistika, horolezectvo, lezenie, lyžovanie, skialpinizmus, beh na lyžiach, snowboarding, jazda na divokej vode, canyonig a túry na MTB / cykloturistika. (Pod túrami na MTB / cykloturistikou sa rozumejú také túry, ktoré sa vykonávajú na lesných a iných nespevnených cestách a na určených resp. označených cyklotrasách v športovom odeve. Úrazy na verejných dopravných komunikáciách a na cyklotrasách v mestách a obciach nie sú poistené okrem prípadov, keď k úrazu došlo počas vyššie uvedenej túry na MTB / cyklotúre.)

Poistná ochrana sa vzťahuje na Európu vrátane ostrovov v Stredozemnom mori (neplatí na ostrovoch v Atlantickom oceáne, na Islande, Grónsku, Špicbergoch, rovnako ako v ázijskej časti Turecka a v ázijskej časti bývalého Sovietskeho zväzu).

Výluky pre oblasť nákladov na záchranné akcie

Poistenie sa nevzťahuje na:

 • nehody/ochorenia, ktoré vznikli pri služobných cestách alebo pri inej zárobkovej činnosti, nehody/ochorenia členov záchranných organizácií pri organizovaných záchranných zásahoch alebo iné činnosti z poverenia záchrannej organizácie.
 • Nehody pri používaní dopravných prostriedkov. Sú však poistené autonehody, ktoré vzniknú pri jazde (aj nepriamej) na klubové zhromaždenia a zasadania, rovnako ako autonehody, ktoré vzniknú pri ceste na klubové a súkromné akcie charakteru turistika, VHT, horolezectvo, beh na lyžiach, vysokohorské lyžovanie a skialpinizmus, snowboarding, jazda na divokej vode, canyoning, MTB a nesúťažná jazda na bicykloch a cykloturistika, ako aj nehody, ktoré vzniknú pri jazde lanovkou alebo vlekom.
 • nehody, ktoré vznikli pri vzdušných aktivitách (závesné lietanie, paraglaiding), lietanie (motorovými a bezmotorovými lietadlami) a zoskokoch padákom. Poistenie však pokrýva používanie motorových lietadiel, ktoré sú povolené na prepravu osôb (napr. letecká doprava).
 • Nehody pri účasti na národných, spolkových alebo medzinárodných súťažiach v oblasti severského alebo alpského lyžovania, snowboardingu a freestylingu, jazdy na boboch alebo sánkovania vrátane tréningov.
 • Nehody/choroby počas účasti na cestách s výstupom na hory nad 6 000 m a takisto pri expedíciách do Arktídy, Antarktídy a Grónska. (pozri pokyn k výstupom nad 6 000 m/treking)

Pre výstupy na hory nad 6 000 m ponúka Alpský klub samostatné poistenie cez Európsku cestovnú poisťovňu – informácie na vyžiadanie – kontaktujte nás.

Výluky v oblasti transportu zo zahraničia a lekárskeho ošetrenia

Poistenie sa nevzťahuje na:

 • Ošetrenia, ktoré začali pred obdobím poistenia.
 • Ošetrenia chronických ochorení okrem prípadov, ak sú následkom akútnych príhod alebo epizód.
 • Ošetrenia, ktoré sú účelom pobytu v zahraničí.
 • Zubné ošetrenia, okrem tých, ktoré slúžia na bezprostredné ošetrenie bolesti.
 • Prerušenia tehotenstva a tehotenské vyšetrenia a pôrody, s výnimkou predčasných pôrodov, ktoré sa udiali najmenej dva mesiace pred prirodzeným termínom pôrodu.
 • Ošetrenia následkom nadmerného požitia alkoholu, drog alebo zakázaných liekov.
 • Kozmetické a kúpeľné služby a výkony pri rehabilitácii.
 • Profylaktické očkovania.
 • Ošetrenia vzniknuté v súvislosti s ochoreniami a úrazmi pri vojenských operáciách akéhokoľvek druhu, aktívnou účasťou na nepokojoch alebo predtým spáchaných trestných činov.
 • Ošetrenia ochorení a následkov úrazov z aktívnej účasti za odmenu na verejne usporiadaných športových súťažiach a tréningoch.
 • Ošetrenia ochorení a následkov úrazov z účasti na národných, spolkových alebo medzinárodných súťažiach v oblasti severského alebo alpského lyžovania, snowboardingu a freestylingu, jazdy na boboch alebo sánkovania vrátane tréningov.
 • Ošetrenia ochorení a následkov úrazov, ktoré vznikli následkom škodiaceho pôsobenia jadrovej energie.
 • Ošetrenia ochorení a následkov úrazov pri výkone vzdušných aktivít (pozri „Výluky pre oblasť nákladov na záchranné akcie“).
 • Ošetrenia ochorení a následkov úrazov členov záchranných organizácií, ktoré vzniknú pri organizovaných záchranárskych zásahoch a cvičenia z poverenia záchranárskej organizácie.
 • Ošetrenia ochorení a následkov úrazov počas účasti na cestách s výstupom na hory nad 6 000 m a takisto pri expedíciách do Arktídy, Antarktídy a Grónska. (pozri pokyn k výstupom nad 6 000 m/treking)

Pre výstupy na hory nad 6 000 m ponúka Alpský klub samostatné poistenie cez Európsku cestovnú poisťovňu – informácie na vyžiadanie – kontaktujte nás.

Pozor! Autonehody v zahraničí sú vo všeobecnosti poistené v rámci plnení uvedených v bode 2 v oblastiach transportu zo zahraničia a lekárskeho ošetrenia (vrát. transportu do nemocnice), pokiaľ nevzniknú pri účasti na motorových športových súťažiach (aj hodnotiace jazdy a rely) a pri k nim patriacich tréningových jazdách.

Doba trvania poistenia

Poistná ochrana je zabezpečená, pokiaľ bol pred škodovou udalosťou zaplatený členský poplatok. Výnimku tvorí január každého roku: Ak by došlo v priebehu tohto obdobia k poistnej udalosti a členstvo pre príslušný kalendárny rok ešte nie je uhradené, poistenie bude platné iba v tom prípade, ak bude členstvo ešte doplatené a ak bolo zaplatené aj v predchádzajúcom roku. Pri úhrade členstva po 31. januári začína platnosť poistenia so zaplatením nasledujúceho dňa o polnoci. Noví členovia, ktorí vstúpia od 1.9. daného roka, sú považovaní za poistených až do budúceho 1.1., aj keď sa za toto časové obdobie nepočíta žiadny členský príspevok.

Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

Pozor! Pred transportom, prevozom, pobytom v nemocnici v zahraničí a prevozom v tuzemsku (nie pri záchranných akciách) bezodkladne kontaktujte 24-hodinový núdzový servis (ináč bude uhradených max. 750 €):

Tyrol Air Ambulance, T +43/512/22 422, F +43/512/28 88 88, M taa@taa.at

Pri záchranných akciách, transporte, prevoze a lekárskom ošetrení pošlite hlásenie o škode na: KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstraße 23, 6063 Rum, T +43/512/238300-30, F +43/512/238300-15, M AV-service@knox.co.at

Pri udalostiach ohľadne zákonnej zodpovednosti a právnej ochrany sa obráťte na: KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstraße 23, 6063 Rum T +43/512/238300-30, F +43/512/238300-15, M AV-service@knox.co.at

Formuláre pre nahlásenie škody nájdete online tu.

Pokyn k výstupom nad 6 000 m/ treking

Pri trekingových cestách: Jednodňové výstupy na vrchol nad 6 000 m sú poistené, pokiaľ v pláne cesty nepredpokladáte výškový tábor. Pre výstupy na vrchy nad 6 000 m, ktoré nie sú trekingové cesty, ponúka Alpský klub samostatné poistenie cez Európsku cestovnú poisťovňu. Informácie na vyžiadanie – kontaktujte nás.

Kto je poistený?

Každý člen Alpského klubu, ktorý má na prebiehajúce poistné obdobie zaplatený členský príspevok. Plne poistení sú aj členovia neplatiaci príspevok, ako deti a mládežníci bez príjmu max. do 27 rokov, ktorých obaja rodičia (v prípade samoživiteľa jeden rodič) sú členovia, za predpokladu, že sú nahlásení v klube a tým pádom majú platnú členskú kartu. Členovia Alpského klubu, ktorí majú trvalý pobyt v zahraničí alebo majú zahraničné štátne občianstvo, sú takisto plne poistení. Pojem „zahraničie“ uvedený v poistných podmienkach sa v tomto prípade vzťahuje na príslušný trvalý pobyt.

Základy zmluvy

tvoria rámcové zmluvy dohodnuté medzi Alpským klubom a poisťovňami a takisto všeobecné podmienky patriace k príslušnej zmluve. Poistná ochrana vzniká subsidiárne. To znamená, že plnenia sa vykonajú len vtedy a v takom rozsahu, ktorý má plniť alebo v skutočnosti neplní iné poistenie (sociálne poisťovne, súkromné poisťovne). Nárok nevzniká, ak boli plnenia pre poistenú osobu poskytnuté zadarmo resp. mali byť poskytnuté zadarmo. „Táto zmluva predstavuje rakúsku zmluvu, na ktorú sa v každom prípade vzťahuje rakúske právo okrem rakúskych medzinárodných referenčných noriem.“ „Rakúsky horský zväz (Österreichischer Alpenverein, „ÖAV“) ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH neručia za správnosť a obsah inej ako nemeckej verzie informácií uvedených na webovej stránke alebo v informačnom prospekte. V prípade výkladu je pre Rakúsky horský zväz záväzná len originálna, nemecká verzia. Rakúsky horský zväz ponúka preklady len ako službu pre svojich členov, nie sú však právne záväzné. “ „Na všetky zmluvy uzavreté s Rakúskym horským zväzom sa vzťahuje rakúske právo bez medzinárodných rakúskych referenčných noriem.“

On-line objednávka členstva/poistenia

Vyplňte prosím registračný formulár.

Brožúra - Všeobecné podmienky pre Poistenie Alpenverein

obdobie 2016/2017

Opýtajte sa nás

V prípade, že potrebujete poradiť alebo spresniť informácie ohľadom poistenia, naváhajte nám napísať. Alebo zavolať na 0948 500 458.

TOP