Všeobecné podmienky poistenia

Rozsah poistenia

Celosvetovo platné poistenie pre členov Alpského klubu (Alpenverein Weltweit Service). Tento systém poistenia zabezpečuje poistnú ochranu pre všetkých členov Alpského klubu pri úrazoch vo voľnom čase pre oblasť záchranných akcií. Poistné krytie v zahraničí na výkony z oblasti repatriácie a liečebné výkony platí pri úrazoch pri aktivitách vo voľnom čase, pri výkone povolania a pri chorobe. Alpenverein Weltweit Service platí na celom svete okrem poistenia zákonnej zodpovednosti a poistenia právnej ochrany, tieto poistenia platia iba v Európe. Poisťovateľom Alpenverein Weltweit Service je poisťovňa Generali Versicherung AG.

Poistné sumy

1. Záchranné akcie v tuzemsku a zahraničí do 25 000 € na osobu a poistnú udalosť

Celoročne, na celom svete, vo voľnom čase. Pod nákladmi na záchranné práce chápeme všetky náklady miestnych záchranných organizácií (v prípade prihraničných udalostí aj náklady záchranných organizácií susednej krajiny), ktoré sú potrebné, keď poistenec utrpel nehodu alebo sa dostal do núdze na horách alebo vo vode a ja zranený alebo je nutné ho zachrániť (to isté platí analogicky aj pre prípad smrti). Náklady na záchranné práce sú dokázateľné náklady pátrania po poistencovi a jeho prepravu z neschodného terénu

 1. po najbližšiu zjazdnú cestu alebo
 2. do nemocnice, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu nehody.

1.1. Náklady na premiestnenie a prevoz v tuzemsku

Ak predtým došlo k poistenej záchrannej práci, prevezmú sa náklady na premiestnenie zranených / chorých osôb a takisto náklady na prevoz mŕtvych v tuzemsku bez ohraničenia sumy. Náklady na premiestnenie sú náklady na dopravu do nemocnice nachádzajúcej sa najbližšie pri mieste trvalého bydliska alebo do samotného miesta trvalého bydliska. Náklady na prevod sú náklady na prepravu zosnulej osoby do jeho posledného miesta bydliska.

Prepravu musí zorganizovať zmluvná organizácia uvedená na členskej karte ÖAV, v opačnom prípade bude maximálna uhradená suma 750 €:

Tyrol Air Ambulance, T +43/512/22 422,
F +43/512/28 88 88, M taa@taa.at

2. Náklady na transport zo zahraničia a lekárske ošetrenie v zahraničí

Platí na celom svete počas prvých ôsmych mesiacov každej cesty do zahraničia pri nehodách vo voľnom čase, pri výkone povolania a pri chorobe

 • Služba návratu do vlasti zo zahraničia bez ohraničenia sumy
 • Pre lekársky potrebné ošetrenia (vrát. lekársky potrebného prevozu do nemocnice) v zahraničí do 10 000 €.

Krytie uvedené v bode 2 obsahuje jednotlivo

2.1 Plné náklady lekársky odôvodneného prevodu chorého

zo zahraničia do nemocnice v krajine trvalého pobytu alebo na miesto trvalého pobytu, k tomu náklady na sprevádzanie prepravovaného blízkou osobou. Predpokladom pre transport je okrem jeho spôsobilosti k tomuto transportu aj to, že:

 1. jeho zdravotný stav vykazuje ohrozenie života alebo
 2. z dôvodu zdravotnej starostlivosti poskytovanej na mieste sa nedá zaručiť ošetrenie na domovskej úrovni alebo
 3. sa dá predpokladať pobyt v nemocnici dlhší než 5 dní.

Prepravu musí zorganizovať zmluvná organizácia uvedená na členskej karte ÖAV, v opačnom prípade bude maximálna uhradená suma 750 €:

Tyrol Air Ambulance, T +43/512/22 422,
F +43/512/28 88 88, M taa@taa.at

2.2 Výdaje v zahraničí (nie v krajine trvalého pobytu)

za nutné lekárske ošetrenie vrátane predpísaných liekov a lekárskych služieb a nutného transportu do najbližšej nemocnice, sú kryté čiastkou 10 000 €, pričom z tejto čiastky je ambulantné ošetrenie, vrátane predpísaných liekov, definované čiastkou max. 2 000 €. Pre ambulantné ošetrenie, vrátane predpísaných liekov, platí spoluúčasť vo výške 70 € za osobu pri každom pobyte v zahraničí. Táto čiastka bude pri poistnom plnení poisťovňou Generali Versicherung AG vždy sťahovaná, teda aj v prípade povinnosti plnenia ďalšieho povinného alebo súkromného poistenia. Náklady za nemocničný pobyt dostane poistený zaplatené vopred. Platba vopred bude vykonaná iba nemocnici. Náklady za potrebné nemocničné ošetrenie sa prevezmú na zúčtovanie len vtedy, keď bola v nemocnici predložená e-kartička a výkon bol zrealizovaný cez Tyrol Air Ambulance.

Tyrol Air Ambulance, T +43/512/22 422, F +43/512/28 88 88, M taa@taa.at

2.3 Všetky výdaje za prevoz zomrelého do miesta jeho posledného trvalého pobytu

Prepravu musí zorganizovať zmluvná organizácia uvedená na členskej karte ÖAV, v opačnom prípade bude maximálna uhradená suma – 750 €:

Tyrol Air Ambulance, T +43/512/22 422,
F +43/512/28 88 88, M taa@taa.at

Plnenia v zahraničí podľa bodu 2 sa vykonajú počas prvých ôsmych týždňov každej cesty do zahraničia. Poistné sumy platia na osobu a na každú cestu do zahraničia.

Pre cesty do zahraničia, ktoré trvajú dlhšie než osem týždňov, ponúka Rakúsky alpský klub samostatné poistenie cez Európsku zdravotnú poisťovňu – informácie na vyžiadanie – kontaktujte nás.

3. Poistenie zákonnej zodpovednosti do výšky 3 000 000 € a Poistenie právnej ochrany do výšky 35 000 €

Celoročne, v celej Európe.

Kryté sú náhrady za škody na osobách alebo veciach (zákonná zodpovednosť), náklady na právne zastupovanie a súdne výlohy pri dokazovaní nárokov za škody voči tomu, kto tieto škody spôsobil aj voči jeho poistiteľovi, alebo výdaje za obhajobu na súde alebo u správnej inštitúcie proti obvineniu z neúmyselného porušenia trestnoprávnych predpisov (právna ochrana), ak takéto výdaje vzniknú tuzemským aj zahraničným členom pri vykonávaní ich činnosti v spolku.

Pod činnosťami spolku rozumieme:

 • účasť na všetkých akciách vyhlásených úsekmi spolku ÖAV
 • vykonávanie (aj súkromné, mimo podujatí úsekov) nasledujúcich druhov športu: turistika, horolezectvo, lezenie, lyžovanie, skialpinizmus, beh na lyžiach, snowboarding, jazda na divokej vode, canyonig a túry na MTB / cykloturistika. (Pod túrami na MTB / cykloturistikou sa rozumejú také túry, ktoré sa vykonávajú na lesných a iných nespevnených cestách a na určených resp. označených cyklotrasách v športovom odeve. Úrazy na verejných dopravných komunikáciách a na cyklotrasách v mestách a obciach nie sú poistené okrem prípadov, keď k úrazu došlo počas vyššie uvedenej túry na MTB / cyklotúre.)

Poistná ochrana sa vzťahuje na Európu vrátane ostrovov v Stredozemnom mori (neplatí na ostrovoch v Atlantickom oceáne, na Islande, Grónsku, Špicbergoch, rovnako ako v ázijskej časti Turecka a v ázijskej časti bývalého Sovietskeho zväzu).

Výluky pre oblasť nákladov na záchranné akcie

Poistenie sa nevzťahuje na:

 • nehody/ochorenia, ktoré vznikli pri služobných cestách alebo pri inej zárobkovej činnosti, nehody/ochorenia členov záchranných organizácií pri organizovaných záchranných zásahoch alebo iné činnosti z poverenia záchrannej organizácie.
 • Nehody pri používaní dopravných prostriedkov. Sú však poistené autonehody, ktoré vzniknú pri jazde (aj nepriamej) na klubové zhromaždenia a zasadania, rovnako ako autonehody, ktoré vzniknú pri ceste na klubové a súkromné akcie charakteru turistika, VHT, horolezectvo, beh na lyžiach, vysokohorské lyžovanie a skialpinizmus, snowboarding, jazda na divokej vode, canyoning, MTB a nesúťažná jazda na bicykloch a cykloturistika, ako aj nehody, ktoré vzniknú pri jazde lanovkou alebo vlekom.
 • nehody, ktoré vznikli pri vzdušných aktivitách (závesné lietanie, paraglaiding), lietanie (motorovými a bezmotorovými lietadlami) a zoskokoch padákom. Poistenie však pokrýva používanie motorových lietadiel, ktoré sú povolené na prepravu osôb (napr. letecká doprava).
 • Nehody pri účasti na národných, spolkových alebo medzinárodných súťažiach v oblasti severského alebo alpského lyžovania, snowboardingu a freestylingu, jazdy na boboch alebo sánkovania vrátane tréningov.
 • Nehody/choroby počas účasti na cestách s výstupom na hory nad 6 000 m a takisto pri expedíciách do Arktídy, Antarktídy a Grónska. (pozri pokyn k výstupom nad 6 000 m/treking)

Pre výstupy na hory nad 6 000 m ponúka Alpský klub samostatné poistenie cez Európsku cestovnú poisťovňu – informácie na vyžiadanie – kontaktujte nás.

Výluky v oblasti transportu zo zahraničia a lekárskeho ošetrenia

Poistenie sa nevzťahuje na:

 • Ošetrenia, ktoré začali pred obdobím poistenia.
 • Ošetrenia chronických ochorení okrem prípadov, ak sú následkom akútnych príhod alebo epizód.
 • Ošetrenia, ktoré sú účelom pobytu v zahraničí.
 • Zubné ošetrenia, okrem tých, ktoré slúžia na bezprostredné ošetrenie bolesti.
 • Prerušenia tehotenstva a tehotenské vyšetrenia a pôrody, s výnimkou predčasných pôrodov, ktoré sa udiali najmenej dva mesiace pred prirodzeným termínom pôrodu.
 • Ošetrenia následkom nadmerného požitia alkoholu, drog alebo zakázaných liekov.
 • Kozmetické a kúpeľné služby a výkony pri rehabilitácii.
 • Profylaktické očkovania.
 • Ošetrenia vzniknuté v súvislosti s ochoreniami a úrazmi pri vojenských operáciách akéhokoľvek druhu, aktívnou účasťou na nepokojoch alebo predtým spáchaných trestných činov.
 • Ošetrenia ochorení a následkov úrazov z aktívnej účasti za odmenu na verejne usporiadaných športových súťažiach a tréningoch.
 • Ošetrenia ochorení a následkov úrazov z účasti na národných, spolkových alebo medzinárodných súťažiach v oblasti severského alebo alpského lyžovania, snowboardingu a freestylingu, jazdy na boboch alebo sánkovania vrátane tréningov.
 • Ošetrenia ochorení a následkov úrazov, ktoré vznikli následkom škodiaceho pôsobenia jadrovej energie.
 • Ošetrenia ochorení a následkov úrazov pri výkone vzdušných aktivít (pozri „Výluky pre oblasť nákladov na záchranné akcie“).
 • Ošetrenia ochorení a následkov úrazov členov záchranných organizácií, ktoré vzniknú pri organizovaných záchranárskych zásahoch a cvičenia z poverenia záchranárskej organizácie.
 • Ošetrenia ochorení a následkov úrazov počas účasti na cestách s výstupom na hory nad 6 000 m a takisto pri expedíciách do Arktídy, Antarktídy a Grónska. (pozri pokyn k výstupom nad 6 000 m/treking)

Pre výstupy na hory nad 6 000 m ponúka Alpský klub samostatné poistenie cez Európsku cestovnú poisťovňu  – informácie na vyžiadanie – kontaktujte nás.

Pozor! Autonehody v zahraničí sú vo všeobecnosti poistené v rámci plnení uvedených v bode 2 v oblastiach transportu zo zahraničia a lekárskeho ošetrenia (vrát. transportu do nemocnice), pokiaľ nevzniknú pri účasti na motorových športových súťažiach (aj hodnotiace jazdy a rely) a pri k nim patriacich tréningových jazdách.

Doba trvania poistenia

Poistná ochrana je zabezpečená, pokiaľ bol pred škodovou udalosťou zaplatený členský poplatok. Výnimku tvorí január každého roku: Ak by došlo v priebehu tohto obdobia k poistnej udalosti a členstvo pre príslušný kalendárny rok ešte nie je uhradené, poistenie bude platné iba v tom prípade, ak bude členstvo ešte doplatené a ak bolo zaplatené aj v predchádzajúcom roku. Pri úhrade členstva po 31. januári začína platnosť poistenia so zaplatením nasledujúceho dňa o polnoci. Noví členovia, ktorí vstúpia od 1.9. daného roka, sú považovaní za poistených až do budúceho 1.1., aj keď sa za toto časové obdobie nepočíta žiadny členský príspevok.

Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

Pozor! Pred transportom, prevozom, pobytom v nemocnici v zahraničí a prevozom v tuzemsku (nie pri záchranných akciách) bezodkladne kontaktujte 24-hodinový núdzový servis (ináč bude uhradených max. 750 €):

Tyrol Air Ambulance, T +43/512/22 422, F +43/512/28 88 88, M taa@taa.at

Pri záchranných akciách, transporte, prevoze a lekárskom ošetrení pošlite hlásenie o škode na: KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstraße 23, 6063 Rum, T +43/512/238300-30, F +43/512/238300-15, M AV-service@knox.co.at

Pri udalostiach ohľadne zákonnej zodpovednosti a právnej ochrany sa obráťte na: KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstraße 23, 6063 Rum T +43/512/238300-30, F +43/512/238300-15, M AV-service@knox.co.at

Formuláre pre nahlásenie škody nájdete online tu.

Pokyn k výstupom nad 6 000 m/ treking

Pri trekingových cestách: Jednodňové výstupy na vrchol nad 6 000 m sú poistené, pokiaľ v pláne cesty nepredpokladáte výškový tábor. Pre výstupy na vrchy nad 6 000 m, ktoré nie sú trekingové cesty, ponúka Alpský klub samostatné poistenie cez Európsku cestovnú poisťovňu.  Informácie na vyžiadanie – kontaktujte nás.

V prípade otázok sa obráťte na:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstraße 23, 6063 Rum, T +43/512/238300-33, F +43/512/238300-15, M AV-service@knox.co.at

Kto je poistený?

Každý člen Alpského klubu, ktorý má na prebiehajúce poistné obdobie zaplatený členský príspevok. Plne poistení sú aj členovia neplatiaci príspevok, ako deti a mládežníci bez príjmu max. do 27 rokov, ktorých obaja rodičia (v prípade samoživiteľa jeden rodič) sú členovia, za predpokladu, že sú nahlásení v klube a tým pádom majú platnú členskú kartu. Členovia Alpského klubu, ktorí majú trvalý pobyt v zahraničí alebo majú zahraničné štátne občianstvo, sú takisto plne poistení. Pojem „zahraničie“ uvedený v poistných podmienkach sa v tomto prípade vzťahuje na príslušný trvalý pobyt.

Základy zmluvy

tvoria rámcové zmluvy dohodnuté medzi Alpským klubom a poisťovňami a takisto všeobecné podmienky patriace k príslušnej zmluve. Poistná ochrana vzniká subsidiárne. To znamená, že plnenia sa vykonajú len vtedy a v takom rozsahu, ktorý má plniť alebo v skutočnosti neplní iné poistenie (sociálne poisťovne, súkromné poisťovne). Nárok nevzniká, ak boli plnenia pre poistenú osobu poskytnuté zadarmo resp. mali byť poskytnuté zadarmo. „Táto zmluva predstavuje rakúsku zmluvu, na ktorú sa v každom prípade vzťahuje rakúske právo okrem rakúskych medzinárodných referenčných noriem.“ „Rakúsky horský zväz (Österreichischer Alpenverein, „ÖAV“) ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH neručia za správnosť a obsah inej ako nemeckej verzie informácií uvedených na webovej stránke alebo v informačnom prospekte. V prípade výkladu je pre Rakúsky horský zväz záväzná len originálna, nemecká verzia. Rakúsky horský zväz ponúka preklady len ako službu pre svojich členov, nie sú však právne záväzné. “ „Na všetky zmluvy uzavreté s Rakúskym horským zväzom sa vzťahuje rakúske právo bez medzinárodných rakúskych referenčných noriem.“

On-line objednávka členstva/poistenia

Vyplňte prosím registračný formulár.

Brožúra - Všeobecné podmienky pre Poistenie Alpenverein

obdobie 2016/2017

Opýtajte sa nás

V prípade, že potrebujete poradiť alebo spresniť informácie ohľadom poistenia, naváhajte nám napísať. Alebo zavolať na 0948 500 458.

TOP