Alpenverein – Všeobecné podmienky poistenia

Rozsah poistenia

Alpenverein Weltweit Service poskytuje poistnú ochranu pre všetkých členov zväzu Alpenverein pri úrazoch pri aktivitách vo voľnom čase v oblasti záchranných prác. Poistné krytie v zahraničí pre plnenie pri repatriácii a liečebných výkonoch platí pri úrazoch pri aktivitách vo voľnom čase, pri výkone povolania a pri chorobe. Poistenie Alpenverein Weltweit Service platí na celom svete, s výnimkou poistenia zodpovednosti za škodu a poistenia trestnoprávnej ochrany, ktoré je obmedzené na Európu. Poisťovateľom pre Alpenverein Weltweit Service je poisťovňa Generali Versicherung AG.

Poistenie Alpenverein Weltweit Service je zahrnuté v členskom poplatku a ponúka tieto plnenia:

 • Náklady na záchranu z neprístupného terénu v tuzemsku a v zahraničí vrátane nákladov na prepravu a prevoz v tuzemsku
 • Náklady na repatriáciu a lekárske ošetrenie v zahraničí
 • Poistenie zodpovednosti za škodu v Európe
 • Trestnoprávna ochrana v Európe
 • Právna ochrana v prípade náhrady škody v Európe

Obsah:

Rozsah poistného krytia

1. Náklady na záchranné akcie z neprístupného terénu v tuzemsku a zahraničí do 25.000 EUR na osobu a poistnú udalosť.

Celoročne, na celom svete, vo voľnom čase:
Náklady na záchranné akcie sú také náklady miestnych záchranných organizácií (pri udalostiach v blízkosti hraníc aj náklady záchranných organizácií susednej krajiny), ktoré sú potrebné, ak poistenec utrpel nehodu/úraz alebo sa dostal do núdzovej situácie na horách alebo vo vode a musel byť, či už zranený, alebo nie, zachraňovaný z neprístupného terénu (to isté platí analogicky aj pre prípad úmrtia). Náklady na záchranné akcie sú dokázateľné náklady na pátranie po poistencovi a na jeho prepravu z neprístupného terénu

a) po najbližšiu zjazdnú cestu alebo
b) do nemocnice, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu nehody.

1.1. Náklady na prepravu a prevoz v tuzemsku

Po vykonanej záchrannej akcii krytej poistením sú bez obmedzenia sumy hradené náklady na prepravu zranených/chorých osôb, ako aj náklady na prevoz zosnulých v krajine trvalého bydliska poistenca. Náklady na prepravu sú náklady na dopravu z jednej nemocnice do druhej, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu trvalého bydliska*, alebo do samotného miesta trvalého bydliska. Náklady na prevoz sú náklady na prepravu zosnulej osoby do miesta jeho posledného trvalého bydliska.

Prepravu musí zorganizovať zmluvná organizácia uvedená na členskej karte Alpenverein, v opačnom prípade bude maximálna uhradená suma 750 €:

Europ Assistance, T +43/1/253 3798,
fax +43/1/313 89 1304, M aws@alpenverein.at

2. Náklady na transport zo zahraničia a lekárske ošetrenie v zahraničí

Platí počas prvých ôsmich týždňov každej cesty do zahraničia, celosvetovo, pri nehodách vo voľnom čase, pri výkone povolania a pri chorobe

 • repatriácia zo zahraničia bez ohraničenia sumy;
 • v prípade nevyhnutného lekárskeho ošetrenia (vrát. medicínsky nevyhnutného prevozu do nemocnice) v zahraničí až do 10.000 €.

2.1 Plné náklady lekársky odôvodneného prepravu chorého

Všetky náklady na zdravotne odôvodnenú prepravu chorej osoby zo zahraničia do nemocnice v krajine trvalého bydliska* zranenej/chorej osoby alebo na miesto trvalého bydliska, k tomu náklady na sprevádzanie prepravovaného blízkou osobou. Predpokladom repatriácie je okrem spôsobilosti prepravovaného na túto prepravu aj to, že:

 1. jeho zdravotný stav predstavuje ohrozenie života, alebo
 2. z dôvodu zdravotnej starostlivosti poskytovanej na mieste sa nedá zaručiť ošetrenie na takej úrovni, na akej by bolo poskytnuté v krajine jeho trvalého pobytu, alebo
 3. sa dá predpokladať pobyt v nemocnici dlhší než 5 dní.

Prepravu musí zorganizovať zmluvná organizácia uvedená na členskej karte Alpenverein, v opačnom prípade bude uhradená suma maximálne 750 €:

Europ Assistance, T +43/1/253 3798,
fax +43/1/313 89 1304, M aws@alpenverein.at

2.2 Náklady vzniknuté v zahraničí (nie v krajine trvalého bydliska)

na neodkladné nutné lekárske ošetrenie vrátane lekárom predpísaných liekov a na zdravotne podmienenú prepravu do najbližšej vhodnej nemocnice sú až do výšky poistnej sumy 10.000 €, pričom z tejto sumy je na ambulantné lekárske ošetrenie vrátane lekárom predpísaných liekov k dispozícii 2.000 €. Pre ambulantné lekárske ošetrenie vrátane lekárom predpísaných liekov platí spoluúčasť vo výške 70 € na osobu a zahraničný pobyt. Táto suma bude pri poistnom plnení poisťovňou Generali Versicherung AG vždy odpočítaná, a to aj v prípade povinnosti plnenia ďalšieho povinného alebo súkromného poistenia.

Poistiteľ uhradí preukázané náklady na lekársky nevyhnutné nemocničné ošetrenie

 • v Rakúsku: v rámci všeobecnej triedy poplatkov vo verejných nemocniciach;
 • mimo Rakúska: vo verejných nemocniciach.

Ak na základe naliehavosti nemocničného ošetrenia nie je možné vyhľadať verejnú nemocnicu alebo ak poistenec nedokáže ovplyvniť výber nemocnice, nahradí poistiteľ preukázané náklady na lekársky nevyhnutné ošetrenie aj v neverejných nemocniciach. Táto povinnosť plnenia sa končí okamihom, v ktorom je zo zdravotného hľadiska únosné premiestnenie do verejnej nemocnice.

Náklady na lekársky nevyhnutné nemocničné ošetrenie podľa bodu 2.2 sa hradia formou priameho zúčtovania až do výšky poistnej sumy len vtedy, ak je v nemocnici predložený európsky preukaz zdravotného poistenia/ EPZP a ak bol výkon zrealizovaný prostredníctvom Europ Assistance. V opačnom prípade bude uhradená suma v max. výške 750 €.

Europ Assistance, T +43/1/253 3798,
fax +43/1/313 89 1304, M aws@alpenverein.at

Informácie o európskom preukaze zdravotného poistenia (EHIC) nájdete na: http://ec.europa.eu/social

2.3 Všetky výdaje za prevoz zomrelého do miesta jeho posledného trvalého bydliska

Prepravu musí zorganizovať zmluvná organizácia uvedená na členskom preukaze Alpenverein, v opačnom prípade bude uhradená suma maximálne 750 €:

Europ Assistance, T +43/1/253 3798,
fax +43/1/313 89 1304, M aws@alpenverein.at

Plnenia v zahraničí podľa bodu 2 sa vykonajú počas prvých ôsmych týždňov každej cesty do zahraničia. Poistné sumy platia na osobu a na každú cestu do zahraničia.

Pre cesty do zahraničia, ktoré trvajú dlhšie ako osem týždňov, existuje samostatné poistenie – informácie na vyžiadanie – kontaktujte nás.

3. Poistenie zodpovednosti za škodu v Európe až do výšky 3 000 000 €

Celoročne, v celej Európe.

Krytá je povinnosť nahradiť škody spôsobené ujmou na zdraví a škody na majetku. Spoluúčasť pri škodách na majetku 200,- EUR.

4. Trestnoprávna ochrana Európa až do výšky 35 000,- EUR

Celoročne, v celej Európe.

Poistná ochrana vzniká pri súdnych trestných konaniach od obžaloby, pri trestných konaniach pred správnymi orgánmi od prvého úkonu stíhania.

5. Právna ochrana pri náhrade škody Európa s nárokmi
na náhradu škody po úrazoch s ujmou na zdraví až do max. výšky 500,- EUR na poistnú udalosť

Poistná ochrana sa vzťahuje na pokrytie nákladov na advokáta za poradenstvo pri presadzovaní nárokov na náhradu škody po udalostiach spojených s ujmou na zdraví. Poistná ochrana sa nevzťahuje na uplatňovanie samotnej škody vzniknutej z ujmy na zdraví a škôd na majetku.

Pojem Európa sa chápe geograficky a zahŕňa aj Island, Grónsko, Špicbergy, ostrovy v Stredozemnom mori, Kanárske ostrovy, Madeiru, Cyprus, Azorské ostrovy, ako aj ázijské oblasti Turecka a aktuálne a bývalé členské štáty SNŠ.

Poistné plnenie v bodoch 3 – 5 chráni všetkých tuzemských a zahraničných členov pri poistných prípadoch, ktoré vzniknú pri vykonávaní ich spolkovej činnosti.

Pod činnosťami klubu rozumieme:

 • účasť na všetkých akciách vyhlásených sekciami Alpenverein;
 • vykonávanie (aj súkromné, mimo podujatí sekcií) týchto druhov športu: turistika, horolezectvo, lezenie, lezenie po zaistených cestách, lyžovanie, skialpinizmus, beh na lyžiach, snowboarding, veslovanie na divokej vode, kaňoning a cykloturistika na horských/trekingových bicykloch. Pod túrami na horských/trekingových bicykloch sa rozumejú také túry, ktoré sa vykonávajú na cyklistických chodníkoch, lesných cestách, lesných chodníkoch, horských chodníkoch a iných nespevnených cestách, ako aj v označených cvičných alebo tréningových areáloch. Poistná ochrana sa tak nevzťahuje na jazdy mimo vyššie uvedené lesné cesty a chodníky, ako napríklad na všeobecných verejných dopravných komunikáciách podľa poriadku cestnej premávky, na chodníkoch, príjazdových cestách a príjazdových chodníkoch atď.

Výluky pre oblasť nákladov na záchranné akcie

Poistenie sa nevzťahuje na:

 • nehody/ochorenia, ktoré vzniknú pri výkone povolania alebo pri inej zárobkovej činnosti, ako aj úrazy členov záchranných organizácií, ktoré vzniknú pri organizovaných záchranných zásahoch a cvičeniach v poverení záchrannej organizácie. Poistené sú však nehody, ktoré vzniknú pri zárobkovej činnosti členov Rakúskeho zväzu horských vodcov ako certifikovaných horských a lyžiarskych vodcov, ako aj úradne schválených a certifikovaných turistických sprievodcov;
 • nehody pri používaní motorových vozidiel: poistené sú autonehody, ktoré vzniknú pri priamej a nepriamej jazde na zhromaždenia a podujatia zväzu Alpenverein a pri návrate z nich, ako aj pri jazde pri výkone činnosti podľa stanov na ceste tam a späť (aj súkromnej) (turistika, túry na snežniciach, horolezectvo, lezenie, lezenie po zaistených cestách, lyžovanie, skialpinizmus, beh na lyžiach, snowboarding, veslovanie na divokej vode, kaňoning a cykloturistika na horských a trekingových bicykloch, ako aj používanie lanoviek a vlekov);
 • nehody pri účasti na národných, spolkových alebo medzinárodných súťažiach v oblasti severského alebo alpského lyžovania, snowboardingu a freestylu, jazdy na boboch alebo sánkovania vrátane tréningov;
 • nehody poistených osôb v rámci výkonu ich činnosti ako pilota (aj pilota športového lietadla), pokiaľ je na to podľa rakúskeho práva potrebné povolenie, ako aj ako člena posádky lietadla a pri používaní kozmických lodí alebo ako cestujúceho v drone;
 • potápanie s mimoriadnym rizikom (ponory od 40 m, potápanie pod ľadom, potápačské expedície);
 • súťaže na horských bicykloch (zjazd, fourcross, dirt jump), vrátane oficiálnych tréningových a kvalifikačných jázd;
 • pokusy o rekord v oblastiach – rýchlosť, potápanie a letectvo;
 • nehody/ochorenia pri cestách s plánovaným výstupom na vrcholy s výškou nad 6000 m, ako aj pri expedíciách do Arktídy (destinácie za Severným polárnym kruhom), Antarktídy (destinácie za Južným polárnym kruhom) a Grónska;
 • účasť na expedíciách – za expedíciu sa považuje cesta trvajúca niekoľko dní až týždňov s čiastočne prieskumným alebo vedeckým charakterom, v málo navštevovaných oblastiach bez pevnej infraštruktúry. (napr. chaty)

Vysvetlenie:

Poistené sú však, s prihliadnutím na vyššie uvedené výnimky, všetky športové aktivity a cesty v horách, ktorých cieľom je výstup na vrchol nižší než 6000 m, ktorý neleží v spomínaných arktických, antarktických regiónoch alebo v Grónsku, aj keď sú tieto akcie prípadným organizátorom označované ako expedície. V každom prípade zostávajú vyňaté cesty s komerčným pozadím (profesijná činnosť) pre účastníkov. Cesty s plánovaným výstupom na hory s výškou vrcholu viac ako 6000 m alebo cesty do Arktídy, Antarktídy alebo Grónska sa považujú za expedície.

Poznámka ku Škandinávii (oblasti za severným polárnym kruhom napr. Tromsø): Poistenie je platné na pevnine Nórska, Fínska a Švédska a k týmto krajinám sú zahrnuté aj ostrovy k nim prislúchajúce, ktoré sú spojené s pevninou mostami a sú dostupné autom počas celého roka.

Pre výstupy na hory nad 6000 m ponúka Alpský klub samostatné poistenie cez Európsku cestovnú poisťovňu – informácie na vyžiadanie – kontaktujte nás.

Vrámci členstva v alpenverein sú kryté nehody pri vykonávaní horolezectva s mimoriadnym rizikom (lezenie od úrovne obtiažnosti 5 UIAA, voľné sólové výstupy (lezenie bez istenia), lezenie v ľade).

Výluky v oblasti transportu zo zahraničia a lekárskeho ošetrenia

Poistenie sa nevzťahuje na:

 • ošetrenia, ktoré sa začali už pred nástupom na cestu;
 • ošetrenia chronických ochorení okrem prípadov, ak sú následkom akútnych príhod alebo záchvatov;
 • ošetrenia, ktoré sú účelom pobytu v zahraničí;
 • zubné ošetrenia okrem tých, ktoré slúžia na bezprostredné ošetrenie bolesti;
 • prerušenia tehotenstva a tehotenské vyšetrenia a pôrody s výnimkou predčasných pôrodov, ktoré sa udiali najmenej dva mesiace pred prirodzeným termínom pôrodu. To platí podobne aj pre predčasne narodené deti;
 • ošetrenia následkom nadmerného požitia alkoholu alebo zneužitím návykových látok alebo liekov;
 • kozmetické a kúpeľné služby a výkony pri rehabilitácii;
 • preventívne očkovania;
 • ošetrenia vzniknuté v súvislosti s ochoreniami a úrazmi pri vojenských operáciách akéhokoľvek druhu, aktívnou účasťou na nepokojoch alebo predtým spáchaných trestných činov;
 • Ošetrenia ochorení a následkov úrazov, ktoré vzniknú na verejne usporiadaných športových súťažiach a na tréningoch na tieto súťaže, ak je pri týchto súťažiach vyplácaná odmena;
 • ošetrenia ochorení a následkov úrazu v dôsledku aktívnej účasti na súťažiach spolkových krajín, na celoštátnych alebo medzinárodných súťažiach v oblasti severského alebo alpského lyžovania, snowboardingu, ako aj freestylle, freeridingu, jazdy na boboch, skiboboch, skeletonu alebo sánkovania vrátane tréningov, ďalej ochorenia a následky úrazov v dôsledku aktívnej účasti za odmenu na verejných športových podujatiach vrátane tréningov (s výnimkou lezeckých súťaží ako člen Rakúskeho lezeckého zväzu – Österreichischer Kletterverband);
 • Ošetrenia ochorení a následkov úrazu pri účasti na motoristických súťažiach (aj kvalifikačné jazdy a rallye) vrátane súvisiacich tréningových jázd;
 • ošetrenia ochorení a úrazov pri používaní vzdušných dopravných prostriedkov (napríklad závesné klzáky, paragliding), lietadiel (súkromné motorové a bezmotorové lietadlá) a pri skákaní s padákom. Poistené sa však vťahuje pasažiera motorových lietadiel, ktoré majú povolenie na prepravu osôb (napr. dopravné lietadlá) – s výnimkou motorových vetroňov a ultraľahkých lietadiel. Za pasažiera v lietadle sa pokladá ten, kto nie je v príčinnej súvislosti s prevádzkou lietadla ani prostredníctvom lietadla nevykonáva profesijnú činnosť;
 • Ošetrenia ochorení a následkov úrazov, ktoré vznikli v dôsledku škodlivého pôsobenia jadrovej energie;
 • Ošetrenia ochorení a následkov úrazov členov záchranných organizácií, ktoré vzniknú pri organizovaných záchranárskych zásahoch a cvičeniach z poverenia záchranárskej organizácie;
 • potápanie s mimoriadnym rizikom (ponory od 40 m, potápanie pod ľadom, potápačské expedície);
 • súťaže na horských bicykloch (zjazd, fourcross, dirt jump), vrátane oficiálnych tréningových a kvalifikačných jázd;
 • pokusy o rekord v oblastiach – rýchlosť, potápanie a letectvo;
 • nehody/ochorenia pri cestách s plánovaným výstupom na vrcholy s výškou nad 6000 m, ako aj pri expedíciách do Arktídy (destinácie za Severným polárnym kruhom), Antarktídy (destinácie za Južným polárnym kruhom) a Grónska.
 • účasť na expedíciách – za expedíciu sa považuje cesta trvajúca niekoľko dní až týždňov s čiastočne prieskumným alebo vedeckým charakterom, v málo navštevovaných oblastiach bez pevnej infraštruktúry (napr. chaty).

Vysvetlenie:

Poistené sú však, s prihliadnutím na vyššie uvedené výnimky, všetky športové aktivity a cesty v horách, ktorých cieľom je výstup na vrchol nižší než 6 000 m, ktorý neleží v spomínaných arktických, antarktických regiónoch alebo v Grónsku, aj keď sú tieto akcie prípadným organizátorom označované ako expedície. Cesty s plánovaným výstupom na hory s výškou vrcholu viac ako 6 000 m alebo cesty do Arktídy, Antarktídy alebo Grónska sa považujú za expedície. 

Poznámka ku Škandinávii (oblasti za severným polárnym kruhom napr. Tromsø):): Poistenie je platné na pevnine Nórska, Fínska a Švédska a k týmto krajinám sú zahrnuté aj ostrovy k nim prislúchajúce, ktoré sú spojené s pevninou mostami a sú dostupné autom počas celého roka.

Pre výstupy na vrcholy vyššie ako 6000 m existuje samostatné poistenie – informácie na vyžiadanie – kontaktujte nás. Pripoistené sú nehody pri prevádzaní horolezectva s mimoriadnym rizikom (lezenie od úrovne 5 obtiažnosti UIAA, voľné sólové výstupy (lezenie bez istenia), lezenie v ľade).

Upozornenie: Nehody motorových vozidiel sú všeobecne poistené v rámci plnení uvedených pod bodom 2, pokiaľ nevzniknú počas účasti na motoristických súťažiach (aj kvalifikačné jazdy a rallye) vrátane tréningov.

Doba trvania poistenia

Poistná ochrana je zabezpečená, pokiaľ bol pred škodovou udalosťou zaplatený členský poplatok. Výnimku tvorí január každého roku: ak by došlo v priebehu tohto obdobia k poistnej udalosti a členský poplatok za príslušný kalendárny rok ešte nie je uhradený, uskutoční sa plnenie len v tom prípade, ak bude členstvo ešte doplatené a ak bolo zaplatené aj v predchádzajúcom roku. Pri úhrade členského poplatku po 31.1. sa platnosť poistenia začína o polnoci nasledujúceho dňa po zaplatení. Noví členovia, ktorí do spolku vstúpia od 1.9. daného roka, sa považujú za poistených až do 1.1. nasledujúceho roku, aj keď sa za toto obdobie nepočíta žiadny členský príspevok.

Príklad: Ak máte uhradené členstvo pre rok 2023, tak platnosť poistenia je od 1.9.2022 do 31.1.2024 (teda zvyšné mesiace v roku 2022 sú zadarmo). Ak by však došlo v priebehu Januára 2024 k poistnej udalosti a členský poplatok za kalendárny rok 2024 ešte nie je uhradený, uskutoční sa plnenie len v tom prípade, ak bude členstvo za rok 2024 doplatené.

Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

Pozor! Pred transportom, prevozom, pobytom v nemocnici v zahraničí a prevozom v tuzemsku (nie pri záchranných akciách) bezodkladne kontaktujte 24-hodinový núdzový servis (ináč bude uhradených max. 750 €):

Europ Assistance, T +43/1/253 3798,
fax +43/1/313 89 1304, M aws@alpenverein.at

Pri záchranných akciách, transporte, prevoze a lekárskom ošetrení pošlite hlásenie o škode na: KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Resselstraße 33, A-6020 Innsbruck, Austria

T +43/512/238300-30, F +43/512/238300-15, M AV-service@knox.co.at

Pri udalostiach ohľadne zákonnej zodpovednosti a právnej ochrany sa obráťte na: KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Resselstraße 33, A-6020 Innsbruck, Austria T +43/512/238300-30, F +43/512/238300-15, M AV-service@knox.co.at

Formuláre pre nahlásenie škody nájdete online tu.

Kto je poistený?

Poistený je každý člen zväzu Alpenverein, ktorý zaplatil členský príspevok na bežné poistné obdobie. Plne poistení sú aj členovia neplatiaci príspevok, ako deti a mládežníci bez príjmu max. do 27 rokov, ktorých obaja rodičia (v prípade samoživiteľa jeden rodič) sú členovia, za predpokladu, že sú nahlásení v klube, a majú platný členský preukaz. Členovia zväzu Alpenverein, ktorí majú svoje trvalé bydlisko v zahraničí alebo majú zahraničné štátne občianstvo, sú takisto plne poistení. Pojem „zahraničie“ uvedený v poistných podmienkach sa vzťahuje v tomto prípade na príslušné trvalé bydlisko.

Základy zmluvy

Základ zmluvy tvoria rámcové zmluvy dohodnuté medzi Alpenverein a poisťovňami a takisto všeobecné podmienky patriace k príslušnej zmluve. Poistné krytie podľa tejto zmluvy je len vedľajším poistením k iným poisteniam. Ostatné povinnosti plnenia majú prednosť, ak rovnaké riziká kryje ešte iný poisťovateľ.

Trvalé bydlisko

Za trvalé bydlisko človeka sa v zásade pokladá také ubytovanie, kde sa usadil s úmyslom mať ho ako stredisko svojich životných záujmov. Ak sa takýto vecný predpoklad pri posúdení pracovných, ekonomických a spoločenských vzťahov určitého človeka týka viacerých bydlísk, označí za trvalé bydlisko to, ku ktorému má najbližší vzťah.

Predmet zmluvy

Táto zmluva predstavuje rakúsku zmluvu, na ktorú sa v každom prípade vzťahuje rakúske právo okrem rakúskych medzinárodných referenčných noriem. Horský klub s.r.o., Österreichischer Alpenverein, ÖAV, ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH neručia za správnosť a obsah inej ako nemeckej verzie informácií uvedených na webovej stránke alebo v informačnom prospekte. V prípade výkladu je pre Österreichischer Alpenverein záväzná len originálna, nemecká verzia. Österreichischer Alpenverein ponúka preklady len ako službu pre svojich členov, nie sú však právne záväzné. Na všetky zmluvy uzavreté s Österreichischer Alpenverein sa vzťahuje rakúske právo bez medzinárodných rakúskych referenčných noriem.

On-line objednávka členstva/poistenia

Vyplňte prosím registračný formulár.

Brožúra - Všeobecné podmienky pre Poistenie Alpenverein

obdobie 2022

Opýtajte sa nás

V prípade, že potrebujete poradiť alebo spresniť informácie ohľadom poistenia, naváhajte nám napísať. Alebo zavolať na 0948 500 458.

TOP