Alpenverein – Všeobecné podmienky poistenia

Rozsah poistenia

Celosvetovo platné poistenie pre členov Alpského klubu (Alpenverein Weltweit Service) zabezpečuje poistnú ochranu pre všetkých členov Alpského klubu pri úrazoch vo voľnom čase pre oblasť záchranných akcií.

Poistné krytie platí v zahraničí pri repatriácii, liečebných výkonoch, úrazoch pri aktivitách vo voľnom čase a pri chorobe.

Alpenverein Weltweit Service platí na celom svete okrem poistenia zákonnej zodpovednosti a poistenia právnej ochrany, ktoré platia iba v Európe. Poisťovateľom Alpenverein Weltweit Service je poisťovňa Generali Versicherung AG.

Obsah:

Poistné sumy

1. Náklady na záchranné akcie v tuzemsku a zahraničí do 25 000 € na osobu a poistnú udalosť.

Celoročne, na celom svete, vo voľnom čase:
Pod nákladmi na záchranné akcie chápeme všetky náklady miestnych záchranných organizácií (v prípade prihraničných udalostí aj náklady záchranných organizácií susednej krajiny), ktoré sú potrebné, keď poistenec utrpel nehodu alebo sa dostal do núdzovej situácie na horách alebo vo vode, z ktorej musel byť zachránený, či je zranený alebo nie (to isté platí analogicky aj pre prípad smrti). Náklady na záchranné akcie sú dokázateľné náklady pátrania po poistencovi a na jeho prepravu z neschodného terénu.

 1. po najbližšiu zjazdnú cestu alebo
 2. do nemocnice, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu nehody.

1.1. Náklady na prepravu a prevoz v tuzemsku

Po vykonanej poistenej záchrannej akcii sú bez obmedzenia sumy hradené náklady na premiestnenie zranených/chorých osôb, ako aj náklady na prevoz zosnulých v krajine hlavného bydliska poistenca. Náklady na premiestnenie sú náklady na dopravu z jednej nemocnice do inej nemocnice nachádzajúcej sa najbližšie k miestu hlavného bydliska*) alebo do samotného miesta hlavného bydliska. Náklady na prevoz sú náklady na prepravu zosnulej osoby do jeho posledného miesta bydliska.

Prepravu musí zorganizovať zmluvná organizácia uvedená na členskej karte Alpenverein, v opačnom prípade bude maximálna uhradená suma 750 €:

Europ Assistance, T +43/1/253 3798,
fax +43/1/313 89 1304, M aws@alpenverein.at

2. Náklady na transport zo zahraničia a lekárske ošetrenie v zahraničí

Platí na celom svete počas prvých ôsmych týždňov každej cesty do zahraničia pri nehodách vo voľnom čase, pri výkone povolania a pri chorobe

 • Repatriácia zo zahraničia bez ohraničenia sumy (služba návratu do vlasti)
 • Pre lekársky potrebné ošetrenia (vrát. lekársky potrebného prevozu do nemocnice) v zahraničí do 10 000 €.

Krytie uvedené v bode 2 obsahuje jednotlivo

2.1 Plné náklady lekársky odôvodneného prepravu chorého

zo zahraničia do nemocnice v krajine trvalého *) pobytu alebo na miesto registrovaného pobytu, k tomu náklady na sprevádzanie prepravovaného blízkou osobou. Predpokladom repatriácie (transportu) je okrem spôsobilosti prepravovaného na túto prepravu aj to, že:

 1. jeho zdravotný stav vykazuje ohrozenie života alebo
 2. z dôvodu zdravotnej starostlivosti poskytovanej na mieste sa nedá zaručiť na takej úrovni, na akej by bolo poskytnuté v krajine jeho trvalého pobytu, alebo
 3. sa dá predpokladať pobyt v nemocnici dlhší než 5 dní.

Prepravu musí zorganizovať zmluvná organizácia uvedená na členskej karte ÖAV, v opačnom prípade bude maximálna uhradená suma 750 €:

Europ Assistance, T +43/1/253 3798,
fax +43/1/313 89 1304, M aws@alpenverein.at

2.2 Náklady vzniknuté v zahraničí (nie v krajine trvalého bydliska)

na neodkladné lekárske ošetrenie vrátane predpísaných liekov a zdravotne podmienenej prepravy do najbližšej nemocnice, sú kryté čiastkou 10 000 €, pričom z tejto čiastky je ambulantné ošetrenie, vrátane predpísaných liekov, definované čiastkou max. 2 000 €. Pre ambulantné ošetrenie, vrátane predpísaných liekov, platí spoluúčasť vo výške 70 € za osobu pri každom pobyte v zahraničí. Táto čiastka bude pri poistnom plnení poisťovňou Generali Versicherung AG vždy sťahovaná, teda aj v prípade povinnosti plnenia ďalšieho povinného alebo súkromného poistenia.

Poistiteľ nahradí preukázané náklady na lekársky nevyhnutné nemocničné ošetrenie

 • v Rakúsku: v rámci všeobecnej triedy poplatkov vo verejných nemocniciach;
 • mimo Rakúska: vo verejných nemocniciach.

Ak na základe naliehavosti nemocničného ošetrenia vyhľadanie verejnej nemocnice nie je možné alebo ak poistenec nedokáže ovplyvniť výber nemocnice, nahradí poistiteľ preukázané náklady na lekársky nevyhnutné ošetrenie aj v neverejných nemocniciach. Táto povinnosť plnenia končí okamihom, v ktorom je premiestnenie do verejnej nemocnice zo zdravotného hľadiska únosné.

Náklady na lekársky nevyhnutné nemocničné ošetrenie podľa bodu 2.2 sa hradia formou priameho zúčtovania až do výšky poistnej sumy len vtedy, ak je v nemocnici predložený Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) a ak bol výkon zrealizovaný prostredníctvom Europ Assistance. V opačnom prípade bude uhradená suma v max. výške 750,- EUR.

Europ Assistance, T +43/1/253 3798,
fax +43/1/313 89 1304, M aws@alpenverein.at

Informácie o európskom preukaze zdravotného poistenia (EHIC) nájdete na: http://ec.europa.eu/social

2.3 Všetky výdaje za prevoz zomrelého do miesta jeho posledného trvalého pobytu

Prepravu musí zorganizovať zmluvná organizácia uvedená na členskej karte ÖAV, v opačnom prípade bude maximálna uhradená suma 750 €:

Europ Assistance, T +43/1/253 3798,
fax +43/1/313 89 1304, M aws@alpenverein.at

Plnenia v zahraničí podľa bodu 2 sa vykonajú počas prvých ôsmych týždňov každej cesty do zahraničia. Poistné sumy platia na osobu a na každú cestu do zahraničia.

Pre cesty do zahraničia, ktoré trvajú dlhšie než osem týždňov, ponúka Rakúsky alpský klub samostatné poistenie cez Európsku zdravotnú poisťovňu – informácie na vyžiadanie – kontaktujte nás.

3. Poistenie zákonnej zodpovednosti v Európe do výšky 3 000 000 €

Celoročne, v celej Európe.

Krytá je povinnosť nahradiť škody spôsobené ujmou na zdraví a škody na majetku. Spoluúčasť pri škodách na majetku 200,- EUR.

4. Trestnoprávna ochrana Európa až do výšky 35 000,- EUR

Celoročne, v celej Európe.

Poistná ochrana vzniká pri súdnych trestných konaniach od obžaloby, pri trestných konaniach pred správnymi orgánmi od prvého úkonu stíhania.

5. Právna ochrana pri náhrade škody Európa s nárokmi
na náhradu škody po úrazoch s ujmou na zdraví až do max. výšky 500,- EUR na poistnú udalosť

Poistná ochrana sa vzťahuje na pokrytie nákladov na advokáta za poradenstvo pri presadzovaní nárokov na náhradu škody po udalostiach s ujmou na zdraví. Poistná ochrana sa nevzťahuje na uplatňovanie samotnej škody vzniknutej z ujmy na zdraví a škôd na majetku. Poistné plnenie v bodoch 3-5 chráni všetkých tuzemských a zahraničných členov pri poistných prípadoch, ktoré vzniknú pri vykonávaní ich klubovej činnosti.

Pod činnosťami klubu rozumieme:

 • účasť na všetkých akciách vyhlásených sekciami Alpenverein
 • vykonávanie (aj súkromné, mimo podujatí úsekov) nasledujúcich druhov športu: turistika, horolezectvo, lezenie, lezenie po zaistených cestách, lyžovanie, skialpinizmus, beh na lyžiach, snowboarding, veslovanie na divokej vode, kaňoning a cykloturistika na horských/trekingových bicykloch. Pod túrami na MTB / cykloturistikou sa rozumejú také túry, ktoré sa vykonávajú na cyklistických chodníkoch, lesných cestách, lesných chodníkoch, horských chodníkoch a iných nespevnených cestách, ako aj v označených cvičných alebo tréningových areáloch. Poistná ochrana sa tak nevzťahuje na jazdy mimo vyššie uvedených lesných ciest a chodníkov, ako napríklad na všeobecných verejných dopravných komunikáciách podľa poriadku cestnej premávky, na chodníkoch, príjazdových cestách a príjazdových chodníkoch atď.

Pojem Európa sa chápe geograficky a zahŕňa taktiež Island, Grónsko, Špicbergy, ostrovy v Stredozemnom mori, Kanárske ostrovy, Madeiru, Cyprus, Azorské ostrovy, ako aj ázijské oblasti Turecka a aktuálne a bývalé členské štáty Sovietskeho zväzu.

Výluky pre oblasť nákladov na záchranné akcie

Poistenie sa nevzťahuje na:

 • nehody/ochorenia, ktoré vznikli pri výkone povolania alebo pri inej zárobkovej činnosti, ako aj úrazy členov záchranných organizácií pri organizovaných záchranných zásahoch a cvičeniach v poverení záchrannej organizácie.
  Nehody vzniknuté pri zárobkovej činnosti členov Österreichischer Bergsportführerverband („Austrian Mountaineering Association – Rakúskeho zväzu horskych vodcov“) ako certifikovaných horských, lyžiarských vodcov a turistických sprievodcov, ktorí sú úradne schválení a certifikovaní sú však poistené (Horskí vodcovia a sprievodcovia IUMLA do tejto kategórie nespadajú);
 • Nehody pri používaní motorových vozidiel: Sú však poistené autonehody, ktoré vzniknú pri jazde (aj nepriamej) na klubové zhromaždenia a zasadania Alpenverein, rovnako ako autonehody, ktoré vzniknú pri ceste na klubové a súkromné akcie charakteru turistika, horolezectvo, lezenie, lezenie po zaistených cestách, lyžovanie, skialpinizmus, beh na lyžiach, snowboarding, veslovanie na divokej vode, kaňoning a cykloturistika na horských a trekingových bicykloch, ako aj používanie lanoviek a vlekov.
 • Nehody pri účasti na národných, spolkových alebo medzinárodných súťažiach v oblasti severského alebo alpského lyžovania, snowboardingu a freestylingu, jazdy na boboch alebo sánkovania vrátane tréningov.
 • nehody poistených osôb v rámci výkonu ich činnosti ako pilot (aj športový pilot), pokiaľ je na to podľa rakúskeho práva potrebné povolenie, ako aj ako člen posádky lietadla a pri používaní kozmických lodí.
 • Nehody/choroby počas účasti na cestách s výstupom na hory nad 6 000 m a takisto pri expedíciách do Arktídy (destinácie za Severným polárnym kruhom), Antarktídy (destinácie za Južným polárnym kruhom) a Grónska.

Poznámka ku Škandinávii (oblasti za severným polárnym kruhom napr. Tromsø): Poistenie je platné na pevnine Nórska, Fínska a Švédska a k týmto krajinám sú zahrnuté aj ostrovy k nim prislúchajúce, ktoré sú spojené s pevninou mostami a sú dostupné autom počas celého roka.

Pre výstupy na hory nad 6 000 m ponúka Alpský klub samostatné poistenie cez Európsku cestovnú poisťovňu – informácie na vyžiadanie – kontaktujte nás.

Výluky v oblasti transportu zo zahraničia a lekárskeho ošetrenia

Poistenie sa nevzťahuje na:

 • ošetrenia, ktoré začali už pred nástupom na cestu;
 • ošetrenia chronických ochorení okrem prípadov, ak sú následkom akútnych príhod alebo epizód;
 • ošetrenia, ktoré sú účelom pobytu v zahraničí;
 • zubné ošetrenia, okrem tých, ktoré slúžia na bezprostredné ošetrenie bolesti;
 • prerušenia tehotenstva a tehotenské vyšetrenia a pôrody, s výnimkou predčasných pôrodov, ktoré sa udiali najmenej dva mesiace pred prirodzeným termínom pôrodu. To platí primerane aj pre predčasne narodené deti;
 • ošetrenia následkom nadmerného požitia alkoholu a zneužitia návykových látok alebo liekov;
 • kozmetické a kúpeľné služby a výkony pri rehabilitácii;
 • profylaktické očkovania;
 • ošetrenia vzniknuté v súvislosti s ochoreniami a úrazmi pri vojenských operáciách akéhokoľvek druhu, aktívnou účasťou na nepokojoch alebo predtým spáchaných trestných činov;
 • ošetrenia ochorení a následkov úrazov na verejne usporiadaných športových súťažiach a na tréningoch na tieto súťaže, ak je pri týchto súťažiach vyplácaná odmena;
 • ošetrenia ochorení a následkov úrazu v dôsledku aktívnej účasti na súťažiach spolkových krajín, na celoštátnych alebo medzinárodných súťažiach v oblasti severského alebo alpského lyžovania, snowboardingu, ako aj freestylu, freeridingu, jazdy na boboch, skiboboch, skeletonu alebo sánkovania vrátane tréningov, ďalej ochorenia a následky úrazu v dôsledku aktívnej účasti za odmenu na verejných športových podujatiach vrátane tréningov (s výnimkou lezeckých súťaží ako člen Rakúskeho lezeckého zväzu – Österreichischer Kletterverband);
 • ošetrenia ochorení a následkov úrazu pri účasti na motoristických súťažiach (aj prehliadky vozidiel a rallye) vrátane súvisiacich tréningových jázd;
 • ošetrenia ochorení a úrazov pri používaní vzdušných dopravných prostriedkov (napríklad draky, paraglajding), lietadiel (súkromné motorové a bezmotorové lietadlá) a pri skákaní s padákom. Poistené je však používanie ako pasažier motorových lietadiel, ktoré majú povolenie na prepravu osôb (napr. dopravné lietadlá) – s výnimkou motorových vetroňov a ultraľahkých lietadiel. Za pasažiera v lietadle sa pokladá ten, kto nie je v príčinnej súvislosti s prevádzkou lietadla ani nevykonáva profesijnú činnosť prostredníctvom lietadla;
 • ošetrenia ochorení a následkov úrazov, ktoré vznikli následkom škodiaceho pôsobenia jadrovej energie;
 • ošetrenia ochorení a následkov úrazov členov záchranných organizácií, ktoré vzniknú pri organizovaných záchranárskych zásahoch a cvičenia z poverenia záchranárskej organizácie;
 • nehody/ochorenia pri cestách s plánovaným výstupom na vrcholy s výškou nad 6 000 m, ako aj pri expedíciách do Arktídy (destinácie za Severným polárnym kruhom), Antarktídy (destinácie za Južným polárnym kruhom) a Grónska.

Poznámka ku Škandinávii (oblasti za severným polárnym kruhom napr. Tromsø):): Poistenie je platné na pevnine Nórska, Fínska a Švédska a k týmto krajinám sú zahrnuté aj ostrovy k nim prislúchajúce, ktoré sú spojené s pevninou mostami a sú dostupné autom počas celého roka.

Pre výstupy na hory nad 6 000 m ponúka Alpský klub samostatné poistenie cez Európsku cestovnú poisťovňu – informácie na vyžiadanie – kontaktujte nás.

Upozornenie: Autonehody motorových vozidiel sú všeobecne poistené v rámci plnení uvedených pod bodom 2, pokiaľ nevzniknú
počas účasti na motoristických súťažiach (aj prehliadky vozidiel a rallye) vrátane tréningov.

Doba trvania poistenia

Poistná ochrana je zabezpečená, pokiaľ bol pred škodovou udalosťou zaplatený členský poplatok. Výnimku tvorí január každého roku: Ak by došlo v priebehu tohto obdobia k poistnej udalosti a členstvo pre príslušný kalendárny rok ešte nie je uhradené, poistenie bude platné iba v tom prípade, ak bude členstvo ešte doplatené a ak bolo zaplatené aj v predchádzajúcom roku. Pri úhrade členstva po 31. januári začína platnosť poistenia so zaplatením nasledujúceho dňa o polnoci. Noví členovia, ktorí vstúpia od 1.9. daného roka, sú považovaní za poistených až do budúceho 1.1., aj keď sa za toto časové obdobie nepočíta žiadny členský príspevok.

Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

Pozor! Pred transportom, prevozom, pobytom v nemocnici v zahraničí a prevozom v tuzemsku (nie pri záchranných akciách) bezodkladne kontaktujte 24-hodinový núdzový servis (ináč bude uhradených max. 750 €):

Europ Assistance, T +43/1/253 3798,
fax +43/1/313 89 1304, M aws@alpenverein.at

Pri záchranných akciách, transporte, prevoze a lekárskom ošetrení pošlite hlásenie o škode na: KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Resselstraße 33, A-6020 Innsbruck, Austria

T +43/512/238300-30, F +43/512/238300-15, M AV-service@knox.co.at

Pri udalostiach ohľadne zákonnej zodpovednosti a právnej ochrany sa obráťte na: KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Resselstraße 33, A-6020 Innsbruck, Austria T +43/512/238300-30, F +43/512/238300-15, M AV-service@knox.co.at

Formuláre pre nahlásenie škody nájdete online tu.

Kto je poistený?

Každý člen zväzu Alpenverein, ktorý zaplatil členský príspevok na bežné poistné obdobie, je poistený. Plne poistení sú aj členovia neplatiaci príspevok, ako deti a mládežníci bez príjmu max. do 27 rokov, ktorých obaja rodičia (v prípade samoživiteľa jeden rodič) sú členovia, za predpokladu, že sú nahlásení v klube a tým pádom majú platnú členskú kartu. Členovia Alpského klubu, ktorí majú hlavné bydlisko v zahraničí alebo majú zahraničné štátne občianstvo, sú takisto plne poistení. Pojem „zahraničie“ uvedený v poistných podmienkach sa v tomto prípade vzťahuje na príslušné hlavné bydlisko.

Základy zmluvy

tvoria rámcové zmluvy dohodnuté medzi Alpským klubom a poisťovňami a takisto všeobecné podmienky patriace k príslušnej zmluve. Poistné krytie z poistnej zmluvy platí subsidiárne, a tým je v podriadenom postavení voči iným poistným zmluvám existujúcim pre rovnaké riziká. To znamená, že plnenia budú poskytnuté len vtedy a v takom rozsahu, v akom nevzniká povinnosť plnenia alebo skutočne nie je poskytnuté plnenie z iného poistenia (sociálne poistenie, súkromné poistenie). Nárok nevzniká, ak boli plnenia pre poistenú osobu poskytnuté zadarmo, resp. mali byť poskytnuté zadarmo.

Hlavné bydlisko

Za hlavné bydlisko človeka sa v zásade pokladá také ubytovanie, kde sa usadil s úmyslom urobiť ho centrom svojich životných záujmov. Ak sa takýto vecný predpoklad pri posúdení pracovných, ekonomických a spoločenských vzťahov určitého človeka týka viacerých bydlísk, označí za hlavné bydlisko to, ku ktorému má najbližší vzťah.

Predmet zmluvy

Táto zmluva predstavuje rakúsku zmluvu, na ktorú sa v každom prípade vzťahuje rakúske právo okrem rakúskych medzinárodných referenčných noriem. Horský klub s.r.o., Österreichischer Alpenverein, „ÖAV“ ani KNOX Versiche-rungsmanagement GmbH neručia za správnosť a obsah inej ako nemeckej verzie informácií uvedených na webo-vej stránke alebo v informačnom prospekte. V prípade výkladu je pre Österreichischer Alpenverein záväzná len originálna, nemecká verzia. Österreichischer Alpenverein ponúka preklady len ako službu pre svojich členov, nie sú však právne záväzné. Na všetky zmluvy uzavreté s Österreichischer Alpenverein sa vzťahuje rakúske právo bez medzinárodných rakúskych referenčných noriem. Oficiálne informácie pre ÖAV poistenie je tejto internetovej adrese.

On-line objednávka členstva/poistenia

Vyplňte prosím registračný formulár.

Brožúra - Všeobecné podmienky pre Poistenie Alpenverein

obdobie 2018/2019

Opýtajte sa nás

V prípade, že potrebujete poradiť alebo spresniť informácie ohľadom poistenia, naváhajte nám napísať. Alebo zavolať na 0948 500 458.

TOP